Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

không có tóm lược sửa đổi
<table class="tmbox tmbox-notice collapsible innercollapse wpb {{#ifeq:{{{small}}}|yes|mbox-small}}">
<tr class="wpb-header"><td style="text-align: right; padding: 0.3em 1em 0.3em 0.3em; width: 50%; font-weight: bold;">[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga|Dự án Anime và Manga]]</td><th style="text-align: left; width: 50%; padding: 0.3em 0.3em 0.3em 0;">({{
#switch: {{{class|{{{chất lượng}}}}}}
| CL = Chọn lọc
| DSCL = Danh sách chọn lọc
| CLC | BVT = Chất lượng Cao
| A = Chất lượng A
| B | C | Sơ khởi = Chất lượng {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| Sơ khai | Danh sách | Đổi hướng | Sách = Loại trang {{{class|{{{chất lượng}}}}}}
| NA = NA
| Định hướng = Trang Định hướng
| Thảo luận Chủ đề = Trang Chủ đề
| Thảo luận:Sách = Trang Sách
| Thảo luận Wikipedia = Trang {{ #ifeq: {{BASEPAGENAME}} | Dự án Anime và Manga/Userbox | Bản mẫu | {{ #ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | bản mẫu | Bản mẫu | Dự án }} }}
| Thảo luận Bản mẫu = Trang {{ #ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | đổi hướng | Đổi hướng | Bản mẫu }}
| Thảo luận Thành viên = Trang {{ #ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | bản mẫu | Bản mẫu | NA }}
| #default = Chưa đánh giá
}}
}}{{
#switch: {{NAMESPACE}} | Bản mẫu | Thảo luận = {{
#switch: {{{class|{{{chất lượng}}}}}}
| na | Định hướng | Đổi hướng | Sách =
| #default = /{{
#switch: {{{importance|{{{độ quan trọng}}}}}}
| Đặc biệt = Đặc biệt quan trọng
| Cao = Rất quan trọng
<tr><td class="mbox-image" style="padding: 2px 0;">[[File:{{
#switch: {{NAMESPACE}} | Bản mẫu | Thảo luận = {{
#switch: {{{class|{{{chất lượng}}}}}}
| CL | DSCL = Wikipe-tan in navy uniform2 transparent
| CLC = Wikipe-tan good article
#if: {{{small|}}} ||
<div style="text-align: center; float: right; font-size: 90%;padding: 0.5em 1em 0;">{{Portal|Anime và Manga|image=Wikipe-tan face.svg}}</div>
}}{{navbar|WikiProject Anime and manga|mini=1|style=float: right; clear: right; margin: -1em 0.1em; display: none;}} {{Dự án Anime và Manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này nằm trong phạm vi quản lý của '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga|Dự án Anime và Manga]]''', một hợp tác giữa nhiều thành viên để nâng cao chất lượng và mở rộng các bài viết về [[anime]] và [[manga]] trên Wikipedia tiếng Việt. {{ #if: {{{small|}}} || Nếu muốn tham gia, bạn có thể chỉnh sửa trang này hay truy cập vào [[Wikipedia:Dự án Anime và Manga|trang nhà của dự án]].}}</td></tr>
{{
#switch: {{NAMESPACE}}
| Bản mẫu | Thảo luận = <tr>{{
#switch: {{{class|{{{chất lượng}}}}}}
| CL = {{Class|{{{class|{{{chất lượng}}}}}}|fullcategory=Bài viết chọn lọc về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' Chọn lọc
| Bài viết này được đánh giá đạt '''chất lượng chọn lọc''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định chất lượng|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| DSCL = {{Class|{{{class|{{{chất lượng}}}}}}|fullcategory=Danh sách chọn lọc về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' Chọn lọc
| Danh sách này được đánh giá đạt '''chất lượng chọn lọc''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định chất lượng|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| CLC = {{Class|{{{class|{{{chất lượng}}}}}}|fullcategory=Bài viết chất lượng cao về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' Cao
| Bài viết này được đánh giá đạt '''chất lượng cao''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định chất lượng|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| A = {{Class|{{{class|{{{chất lượng}}}}}}|fullcategory=Bài viết chất lượng A về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' A
| Bài viết này được đánh giá đạt '''chất lượng A''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Đề cử/A|sự đồng thuận của nội bộ dự án]].
}}
| B = {{Class|{{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}|fullcategory=Bài viết chất lượng B về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' {{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| Bài viết này được {{ #ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }} || tự động<!-- if B check changes the assessment --> }} đánh giá đạt '''chất lượng {{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định chất lượng|tiêu chuẩn giám định]].{{
#ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Sơ khởi | {{
#if: {{{B1|{{{b1|}}}}}}{{{B2|{{{b2|}}}}}}{{{B3|{{{b3|}}}}}}{{{B4|{{{b4|}}}}}}{{{B5|{{{b5|}}}}}}{{{B6|{{{b6|}}}}}}
| {{Dự án Anime và Manga/B list | B1={{{B1|{{{b1|}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2|}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3|}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4|}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5|}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6|}}}}}} | sort={{{listas|}}} }}
}}
}}
| C = {{Class|{{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}|fullcategory=Bài viết chất lượng C về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' {{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| Bài viết này được {{ #ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }} || tự động<!-- if B check changes the assessment --> }} đánh giá đạt '''chất lượng {{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định chất lượng|tiêu chuẩn giám định]].{{
#ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Sơ khởi | {{
#if: {{{B1|{{{b1|}}}}}}{{{B2|{{{b2|}}}}}}{{{B3|{{{b3|}}}}}}{{{B4|{{{b4|}}}}}}{{{B5|{{{b5|}}}}}}{{{B6|{{{b6|}}}}}}
| {{Dự án Anime và Manga/B list | B1={{{B1|{{{b1|}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2|}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3|}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4|}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5|}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6|}}}}}} | sort={{{listas|}}} }}
}}
}}
| Sơ khởi = {{Class|{{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}|fullcategory=Sơ khởi về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' {{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| Bài viết này được {{ #ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }} || tự động<!-- if B check changes the assessment --> }} đánh giá đạt '''chất lượng {{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định chất lượng|tiêu chuẩn giám định]].{{
#ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Sơ khởi | {{
#if: {{{B1|{{{b1|}}}}}}{{{B2|{{{b2|}}}}}}{{{B3|{{{b3|}}}}}}{{{B4|{{{b4|}}}}}}{{{B5|{{{b5|}}}}}}{{{B6|{{{b6|}}}}}}
| {{Dự án Anime và Manga/B list | B1={{{B1|{{{b1|}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2|}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3|}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4|}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5|}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6|}}}}}} | sort={{{listas|}}} }}
}}
}}
| Sơ khai = {{Class|{{{class|{{{chất lượng}}}}}}|fullcategory=Sơ khai về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' Sơ khai
| Bài viết này được đánh giá đạt '''chất lượng sơ khai''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định chất lượng|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| Danh sách = {{Class|Danh sách|fullcategory=Danh sách về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">Đây là một [[Wikipedia:Danh sách|danh sách]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định chất lượng#Giám định chất lượng|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| Định hướng = {{Class|Định hướng|fullcategory=Trang ngoài bài viết về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">Đây là một trang [[Wikipedia:Trang định hướng|định hướng]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định chất lượng|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| Sách = {{Class|Sách|fullcategory=Sách của Wikipedia về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">Đây là một trang [[Wikipedia:Sách|sách]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định chất lượng|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| Đổi hướng = {{Class|Đổi hướng|fullcategory=Trang đổi hướng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">Đây là một trang [[Wikipedia:Trang đổi hướng|đổi hướng]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định chất lượng|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| Dự kiến = {{Class|Dự kiến|fullcategory=Trang dự kiến về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">Bài viết này chứa '''nhiều''' thông tin về một [[Chủ đề:Thời sự|sự kiện đang diễn ra]] hoặc dự kiến ra mắt {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định chất lượng|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| NA = {{Class|NA|fullcategory=Trang ngoài bài viết về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">Trang này không phải là một bài viết và không cần đánh giá.
| #default = {{Class|unassessed|fullcategory=Chưa đánh giá chất lượng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
}}
}}</td></tr>{{
#switch: {{{class|{{{chất lượng}}}}}}
| NA | Định hướng
| Đổi hướng | Sách =
| #default = <tr>{{
#switch: {{{importance|{{{độ quan trọng}}}}}}
| Đặc biệt = {{Importance|{{{importance|{{{độ quan trọng}}}}}}|fullcategory=Đặc biệt quan trọng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Độ quan trọng]]:''' Đặc biệt
| {{ #ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Danh sách | Trang | Bài viết }} này được đánh giá '''đặc biệt quan trọng''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định độ quan trọng|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| Cao = {{Importance|{{{importance|{{{độ quan trọng}}}}}}|fullcategory=Rất quan trọng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Độ quan trọng]]:''' Cao
| {{ #ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Danh sách | Trang | Bài viết }} này được đánh giá '''rất quan trọng''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định độ quan trọng|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| Trung bình = {{Importance|{{{importance|{{{độ quan trọng}}}}}}|fullcategory=Khá quan trọng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Độ quan trọng]]:''' Trung bình
| {{ #ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Danh sách | Trang | Bài viết }} này được đánh giá '''khá quan trọng''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định độ quan trọng|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| Thấp = {{Importance|{{{importance|{{{độ quan trọng}}}}}}|fullcategory=Ít quan trọng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Độ quan trọng]]:''' Thấp
| {{ #ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Danh sách | Trang | Bài viết }} này được đánh giá '''ít quan trọng''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định#Giám định độ quan trọng|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| NA =
| {{Class|Bản mẫu|fullcategory=Bản mẫu về Anime và Manga}}</td> <td>Đây là một [[Wikipedia:Bản mẫu|bản mẫu]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| {{
#ifeq: {{{class|{{{chất lượng|}}}}}} | Bản mẫu | {{Class |Bản mẫu|fullcategory=Bản mẫu về Anime và Manga}}</td> <td>Đây là một [[Wikipedia:Bản mẫu|bản mẫu]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| {{Class|Dự án|fullcategory=Trang dự án trực thuộc Dự án Anime và Manga}}</td> <td>Đây là một trang [[Wikipedia:Dự án|dự án Wikipedia]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
}}
}}</td></tr>
| Thảo luận Bản mẫu = <tr>{{
#ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Đổi hướng
| {{Class |Đổi hướng|fullcategory=Trang đổi hướng về Anime và Manga}}</td> <td>Đây là một trang [[Wikipedia:Đổi hướng|đổi hướng]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| {{Class|Bản mẫu|fullcategory=Bản mẫu về Anime và Manga}}</td> <td>Đây là một [[Wikipedia:Bản mẫu|bản mẫu]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
}}</td></tr>
| Thảo luận Thành viên = <tr>{{
#ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Bản mẫu | {{Class|Bản mẫu|fullcategory=Bản mẫu về Anime và Manga}}</td> <td>Đây là một [[Wikipedia:Bản mẫu|bản mẫu]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
}}</td></tr>
}}{{
| IMAGE = Crystal personal.svg
| SIZE = 20px
| TEXT = {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} được bảo trợ bởi '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga/Tiểu sử|Nhóm cộng tác tiểu sử nhân vật]]'''.
| MAIN_CAT = Bài viết được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác tiểu sử nhân vật của Dự án Anime và Manga
| category = {{{category|¬}}}
}}
}}{{
#if: {{{bleach-work-group|}}} | <tr><td style="background: #000;">[[File:B with flames.png|20px|center]]</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này được bảo trợ bởi '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga/Bleach|Nhóm cộng tác ''Bleach'']]'''.</td></tr>
}}{{
#if: {{{conventions-work-group|}}} | <tr><td style="text-align: center; background: #ADD8E6;">'''[[:Category:Conventions work group articles|CON]]'''</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này được bảo trợ bởi '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga/Hội nghị và sự kiện|Nhóm cộng tác hội nghị và sự kiện]]'''.</td></tr>
}}{{
#if: {{{digimon-work-group|}}} | <tr><td>[[File:Crystal Clear troll dots.png|20px|center]]</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này được bảo trợ bởi '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga/Digimon|Nhóm cộng tác ''Digimon'']]'''.</td></tr>
}}{{
#if: {{{dragon-ball-work-group|}}} | {{WPBannerMeta/taskforce
| IMAGE = Toribot.svg
| SIZE = 18px
| TEXT = {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này được bảo trợ bởi '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga/Dragon Ball|Nhóm cộng tác ''Dragon Ball'']]'''.
| MAIN_CAT =
| category = {{{category|¬}}}
}}
}}{{
#if: {{{evangelion-work-group|}}} | <tr><td style="text-align: center; background: #800080; color: #FFA500;">'''EVA'''</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này được bảo trợ bởi '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga/Evangelion|Nhóm cộng tác với ''Evangelion'']]'''.</td></tr>
}}{{
#if: {{{gundam-work-group|}}} | <tr><td style="text-align: center; background: #FFF; color: #00F;">'''G'''</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này được bảo trợ bởi '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga/Gundam|Nhóm cộng tác ''Gundam'']]'''.</td></tr>
}}{{
#if: {{{haruhi-suzumiya-work-group|}}} | {{WPBannerMeta/taskforce
| IMAGE = Haruhiism H.png
| SIZE = 22px
| TEXT = {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này được bảo trợ bởi '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga/Haruhi Suzumiya|Nhóm cộng tác ''Haruhi Suzumiya'']]'''.
| MAIN_CAT = Bài viết được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Haruhi Suzumiya của Dự án Anime và Manga
| category = {{{category|¬}}}
| IMAGE = Yu-Gi-Oh! icon.png
| SIZE = 37px
| TEXT = {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này được bảo trợ bởi '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga/Yu-Gi-Oh!|Nhóm cộng tác ''Yu-Gi-Oh!'']]'''.
| MAIN_CAT = Bài viết được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Yu-Gi-Oh! của Dự án Anime và Manga
| category = {{{category|¬}}}
| IMAGE = Key-VisualArts-Logo.png
| SIZE = 37px
| TEXT = {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này được bảo trợ bởi '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga/Key|Nhóm cộng tác Key]]'''.
| MAIN_CAT = Bài viết được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Key của Dự án Anime và Manga
| category = {{{category|¬}}}
}}
}}{{
#if: {{{attention|}}} | {{WPBannerMeta/note|IMAGE=Diamond-caution.svg|SIZE=20px|TEXT={{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng|}}}}}}}} này đã được đánh dấu là cần chú ý khẩn cấp.|CAT=Bài về Anime và Manga cần chú ý khẩn cấp|category={{{category|¬}}} }}
}}{{
#if: {{{needs-infobox|}}} | {{WPBannerMeta/note|IMAGE=Icon tools.svg|SIZE=20px|TEXT=Một '''[[:en:Wikipedia:Manual of Style (infoboxes)|hộp thông tin]]''' phù hợp cần được bổ sung vào bài viết này, hay có thể hộp thông tin hiện thời cần được cập nhật.|CAT=Bài về Anime và Manga cần thêm hộp thông tin|category={{{category|¬}}} }}
#if: {{{mergefrom|}}}{{{mergeto|}}}{{{merge|}}} | {{WPBannerMeta/note|IMAGE=Merge-arrows.svg|SIZE=50px|TEXT=Có yêu cầu nên {{
#if: {{{mergefrom|}}}
| {{{mergefrom}}} [[Wikipedia:Di chuyển trang|hợp nhất]] {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này
| {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này nên [[Wikipedia:Di chuyển trang|hợp nhất]] {{
#if: {{{mergeto|}}}
| với {{{mergeto}}}
| với một hay nhiều {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} khác
}}
}}.|CAT=Bài về Anime và Manga cần hợp nhất|category={{{category|¬}}} }}
}}{{
#if: {{{splitto|{{{split|}}}}}} | {{WPBannerMeta/note|IMAGE=Split-arrows.svg|SIZE=50px|TEXT=Có yêu cầu một vài nội dung của {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này nên được chia bớt sang {{
#if: {{{splitto|}}} | {{{splitto}}} | nhiều {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} khác
}}.|CAT=Bài về Anime và Manga cần tách|category={{{category|¬}}} }}
}}{{
#if: {{{rfc|}}} | {{WPBannerMeta/note|IMAGE=Nuvola apps chat.png|SIZE=20px|TEXT={{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này đang chờ được xin ý kiến về một hay nhiều vấn đề nào đó. }}
}}{{
#if: {{{needs-image|}}} | {{WPBannerMeta/note|IMAGE=Image-request.svg|SIZE=20px|TEXT=Bài viết này đang cần được bổ sung một '''tấm hình''' hay '''tệp âm thanh''', nếu giúp được xin bạn hãy [[Trợ giúp:Truyền lên tập tin|tải nó lên và đóng góp cho Wikipedia]].|CAT=Bài về Anime và Manga cần tập tin|category={{{category|¬}}} }}
#switch: {{NAMESPACE}}
| Thảo luận = {{
#switch: {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| CL = [[Category:Bài viết chọn lọc về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| DSCL = [[Category:Danh sách chọn lọc về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| #default = [[Category:Chưa đánh giá chất lượng về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
}}{{
#ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
|| [[Category:Bài viết về Anime và Manga có chức năng tự động đánh giá chất lượng|{{PAGENAME}}]]<!-- if B check changes the assessment -->
}}{{
#switch: {{{class|{{{chất lượng}}}}}}
| Định hướng | Đổi hướng | Sách =
| NA = [[Category:Không quan trọng về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| #default = {{
#switch: {{{importance|{{{độ quan trọng}}}}}}
| Đặc biệt = [[Category:Đặc biệt quan trọng về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Cao = [[Category:Rất quan trọng về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
}}
}}{{
#switch: {{{class|{{{chất lượng}}}}}}
| DSCL | CL | CLC | A = [[Category:Bài viết cần được phát triển về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
|#default =
}}{{
#switch: {{{importance|{{{độ quan trọng}}}}}}
| Đặc biệt | Cao | Trung bình = [[Category:Bài viết cần được phát triển về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| #default =
| [[Category:Bản mẫu về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| {{
#ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Bản mẫu
| [[Category:Bản mẫu về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| [[Category:Trang dự án trực thuộc Dự án Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
}}
| Thảo luận Bản mẫu = {{
#ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Đổi hướng
| [[Category:Trang ngoài bài viết về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| [[Category:Bản mẫu về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
}}
| Thảo luận Thành viên = {{ #ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Bản mẫu | [[Category:Bản mẫu về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]] }}
| #default = [[Category:Không phải trang về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
}}{{
#if: {{{key-work-group|}}} | {{
#switch: {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}}
| Tập tin = [[Category:Tập tin được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Key của Dự án Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Đổi hướng = [[Category:Trang đổi hướng được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Key của Dự án Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]