Khác biệt giữa các bản “Hứa Doãn (Tào Ngụy)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
==Cuộc đời và sự nghiệp==
Hứa Doãn xuất thân thế gia đại tộc. Cha ông là Hứa Cứ, từng làm Điển nông hiệu úy, quận thú nhà Tào Ngụy. Thiếu thời Doãn và người cùng quận là [[Thôi Tán]] nổi danh ở Ký Châu, được triệu gia nhập quân đội<ref name="T1">Trần chí Bùi chú, tltk dẫn từ [[Ngư Hoạn]] – [[Ngụy lược]]</ref>. Thời [[Tào Ngụy Minh Đế]], ông làm Lại bộ lang, cất nhắc nhiều người là đồng hương, vì thế vua Ngụy sai lính Hổ bôn bắt giữ ông; sau đó tra xét thấy những người được bổ nhiệm đều có khả năng, nên thả Doãn ra. <ref>Lưu Nghĩa Khánh, tltk</ref> Minh đế lại thấy y phục của Doãn cũ nát, khen rằng: “Thật là một vị quan thanh liêm.” Rồi cấp cho y phục mới. <ref name="T2">Trần chí Bùi chú, tltk dẫn từ [[Tôn Thịnh]] – [[Ngụy thị xuân thu]]</ref><ref>'''Ngụy lược''' chép là Thượng thư tuyển tào lang, '''Thế thuyết tân ngữ''' chép là (Thượng thư) Lại bộ lang. Theo [[Tấn thư]] – '''Chức quan chí''' thì nhà Tào Ngụy đặt 23 viên Thượng thư lang, không có Tuyển tào lang, mà có Lại bộ lang, làm nhiệm vụ bổ nhiệm quan lại cấp thấp</ref>
 
Doãn ra làm quận thú, dần được thăng đến Trung lĩnh quân.<ref name="T1"/> Khi xảy ra sự biến Cao Bình lăng, Doãn cùng thượng thư [[Trần Thái]] khuyên [[Tào Sảng]] đầu hàng [[Tư Mã Ý]]. <ref>Trần chí Bùi chú quyển 9, Ngụy thư 9 – Tào Sảng truyện</ref>. Năm Gia Bình thứ 3 (252), [[Vương Cơ]] tiến cử Doãn cùng [[Phó Hỗ]], [[Viên Khản]], Thôi Tán 4 người, [[Tư Mã Sư]] thu nạp, lấy Doãn làm Trung thư lệnh. <ref>Trần chí Bùi chú quyển 27, Ngụy thư 27 – Vương Cơ truyện</ref>
 
Tháng 2 ÂL năm 254, các danh sĩ [[Lý Phong (Tào Ngụy)|Lý Phong]], [[Hạ Hầu Huyền]], [[Trương Tập]] bị [[tru di tam tộc]] vì chống đối Tư Mã Sư. Doãn đi lại với họ thân thiết, nghe tin thì bàng hoàng lo sợ. <ref name="T1"/> Mùa thu năm ấy, tướng Thục là [[Khương Duy]] đánh vào Lũng Hữu, [[Tư Mã Chiêu]] đang ở Hứa Xương, được Tư Mã Sư gọi đi đánh Duy. Chiêu đến Nghiệp Thành, Doãn cùng bọn tả hữu của Ngụy đế [[Tào Phương]] hiến kế bắt giết Chiêu, đoạt quân đội của Chiêu để chống lại Sư. Nhưng Ngụy đế sợ hãi, không dám ra tay. <ref name="T2"/>
26

lần sửa đổi