Khác biệt giữa các bản “Tuân Úc (nhà Tấn)”

n
Năm Thái Khang thứ 3 (282), Thái úy Giả Sung mất, khi ấy Tư đồ [[Lý Dận]] cũng đã mất, Úc tiến cử những người cùng phe cánh là [[Dương Diêu]], [[Vệ Quán]], [[Sơn Đào]], Vũ đế đều nghe theo.
 
Vũ đế sủng ái em trai là Tề vương [[Tư Mã Du]], mà Du lại ghét bọn Úc gian tà, nên bọn Úc cùng nhau yêu cầu Du rời kinh sư; Úc nói: “Trăm quan trong ngoài đều hướng lòng về Tề vương, sau này bệ hạ muôn tuổi, Thái tử sẽ không được lập đấy! Bệ hạ hãy thử làm chiếu cho Tề vương về nước, nếu triều thần đều nói không thể, thì lời thần là đúng rồi!” Vũ đế cho là phải. Tháng 12 ÂL năm Thái Khang thứ 3 (282), đế hạ chiếu cho Du trở về phong quốc.
 
===Những thành tựu khác===
433

lần sửa đổi