Khác biệt giữa các bản “Hoàng Tuệ”

AlphamaEditor, sửa liên kết chưa định dạng, Executed time: 00:00:11.9686846
(AlphamaEditor, sửa liên kết chưa định dạng, Executed time: 00:00:11.9686846)
'''Hoàng Tuệ''' (1922-1999) là một [[nhà ngôn ngữ học]] [[Việt Nam]]. Ông nguyên là viện trưởng [[Viện Ngôn ngữ học (Việt Nam)]].
=Cuộc đời=
Hoàng Tuệ sinh ngày 20 tháng 9 năm 1922 tại xã [[Bảo Ninh, Đồng Hới]], [[Quảng Bình]].<ref>{{chú thích web | url = http://vienngonnguhoc.gov.vn/bai-viet/gs-hoang-tue-1922-1999_415.aspx | tiêu đề = GS. HOÀNG TUỆ (1922 | author = | ngày = | ngày truy cập = 7 tháng 2 năm 2016 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
Ông chuyên nghiên cứu về ngữ pháp học và ngôn ngữ học xã hội.
Ông mất ngày 27 tháng 6 năm 1999 (tức 14 tháng 5 âm lịch).<ref>{{chú thích web | url = http://vanhien.vn/news/Tuong-nho-giao-su-Hoang-Tue-33554 | tiêu đề = Tưởng nhớ giáo sư Hoàng Tuệ | author = | ngày = | ngày truy cập = 7 tháng 2 năm 2016 | nơi xuất bản = Văn Hiến Việt Nam | ngôn ngữ = }}</ref>
=Giải thưởng=
* Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba.
* Huân chương Lao động hạng nhất.
* Huân chương Ðộc lập hạng Ba.
* Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ: Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cho công trình cá nhân và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cho công trình tập thể "Từ điển tiếng Việt" ( Hoàng Phê chủ biên)
=Công trình khoa học=
* 1. Mấy điều suy nghĩ trong sự liên hệ với Việt ngữ / Hoàng Tuệ // Nghiên cứu Văn học. - 1961. - số 6. - tr.: 53-54.
* 2. Tham luận về vấn đề cải tiến chữ Quốc ngữ / Hoàng Tuệ // Vấn đề cải tiến chữ Quốc ngữ. - H. : Văn hoá, 1961. - tr.: 222-234.
* 3. Giáo trình về Việt ngữ : Sơ thảo / Hoàng Tuệ. - H. : Giáo dục, 1962. - 410tr ; 19cm19&nbsp;cm. T.1: Ngữ pháp học.
* 4. Về việc biên soạn sách ngữ pháp tiếng Việt / Hoàng Tuệ // Tạp chí Tổ quốc. - 1963. - số 204. - tr.: 29.
* 5. Văn phong / Hoàng Tuệ // Viết thế nào cho đúng. - H : Hội nhà báo Việt Nam, 1965. - tr.: 5-24.
* 6. Chung quanh một cái từ nho nhỏ của tiếng Việt ta / Hoàng Tuệ // Tạp chí Tác phẩm mới. - 1969. - số 4. - tr.: 92.
* 7. Ngôn ngữ học và môn giảng văn ở trường học / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1970. - số 3. - tr.: 26-41.
* 26. Ngôn ngữ với chính trị và nhiệm vụ của ngôn ngữ học / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1979. - số 2. - tr.: 1-4.
* 27. Một số vấn đề chuẩn mực hoá ngôn ngữ / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1979. - số 3-4. - tr.: 137-151.
* 28. Cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp tiếng Việt văn học : BCKH / Hoàng Tuệ // HNKH ngành ngữ văn kỉ niệm lần thứ 600 năm sinh Nguyễn Trãi (1380-1980) và HNKH toàn quốc về Nguyễn Trãi. - 1980.
* 29. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt để làm gì và như thế nào? / Hoàng Tuệ // Tạp chí Tổ Quốc. - 1980. - số 2. - tr.: 30; 31.
* 30. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1980. - số 1. - tr.: 11-26. Cũng đăng trong ‘Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ’. T.1. H.: KHXH, tr.: 39-70 và Báo Văn nghệ s. 28/1978.
* 31. Cống hiến của Nguyễn Trãi đối với tiếng Việt / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1980. - số 3. - tr.: 3-14.
* 32. Ngôn ngữ và văn hoá : BCKH / Hoàng Tuệ // HNKH về văn hoá dân gian. - H. : Viện Văn học, 1980.
* Cũng đăng trong: Báo Văn hoá nghệ thuật, 1988, s. 9, tháng 5.
* 33. Những vấn đề ngôn ngữ học ở Việt Nam 35 năm qua và hiện nay / Hoàng Tuệ // Thông tin Khoa học xã hội. - 1980. - số 9. - tr.: 41-43.
* 41. Ngôn ngữ học trong vài trang / Sơn Bình // Ngôn ngữ. - 1982. - số phụ 1. - tr.: 33-36.
* 42. Về sự chuyển đổi trong cách đặt câu / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1982. - số phụ 1. - tr.: 5-7.
* 43. Xã hội-ngôn ngữ học và vấn đề dạy ngôn ngữ / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1982. - số phụ 2. - tr.: 1-8 .
* 44. Về sự phát triển của ngôn ngữ học trên thế giới và ở Việt Nam / Hoàng Tuệ // Báo Tổ quốc. - 1982. - số 2. - tr.: 4-5.
* 45. Nhìn lại công việc chuẩn hóa tiếng Việt / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1983. - số 1. - tr.: 1-11.
* 46. Triết học Marx và triết học ngôn ngữ / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1983. - số 2. - tr.: 1-5.
* 47. Người giáo viên trước các vấn đề chuẩn hoá tiếng Việt / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1983. - số 4. - tr.: 18-25. Cũng đăng trong ‘Chuẩn hoá chính tả và thuật ngữ’. H.: Giáo dục, 1983, tr.: 164-178.
* 48. Ngữ pháp tiếng Việt / Nguyễn Kim Thản, Hoàng Tuệ, Trần Chút. - H. : KHXH, 1983. - 282tr ; 20cm20&nbsp;cm.
* 49. Vấn đề tên riêng người nước ngoài / Hoàng Tuệ // Báo Nhân dân. - 1983. - ngày 28/05.
* 50. Vấn đề từ và cấu tạo từ trong tiếng Việt : BCKH / Hoàng Tuệ // Hội nghị Khoa học Viện Ngôn ngữ học. - 1983.
* 51. Về tên riêng / Hoàng Tuệ // Báo Nhân dân. - H. : Giáo dục, 1983. - ngày 26-5. - tr. 3. Cũng đăng trong ‘Chuẩn hoá chính tả và thuật ngữ’. H.: Giáo dục, 1983.
* 52. Cuộc sống ở trong ngôn ngữ / Hoàng Tuệ. - H. : Tác phẩm mới-Hội nhà văn Việt Nam, 1984. - 188tr ; 19cm19&nbsp;cm.
* 53. Đọc sách: ’Chế độ thực dân và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam’ của J. De Francis / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1984. - số 1. - tr.: 63-64.
* 54. Thảo luận chuyên đề ’tiếng, hình vị và từ trong tiếng Việt’ / Hoàng Tuệ, Đỗ Hữu Châu, Trần Ngọc Thêm // Ngôn ngữ. - 1984. - số 1. - tr.: 34-62.
* 57. Lời chào với cái bắt tay với nụ cười / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1984. - số phụ 2. - tr.: 1-2.
* 58. Nghĩa trong tên riêng của người / Bình Long // Ngôn ngữ. - 1984. - số phụ 2. - tr.: 25-27.
* 59. Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và chính sách ngôn ngữ / Hoàng Tuệ, Nguyễn Văn Tài, Hoàng Văn Ma; Với sự cộng tác của Lục Văn Pảo, Bùi Khánh Thế. - H. : KHXH, 1984. - 160tr ; 19cm19&nbsp;cm.
* 60. The socio-linguistic evolution of Vietnamese / Hoàng Tuệ // Vietnam Social Sciences. - 1984. - p.: 80-88.
* 61. Lại bàn về bài thơ ’Thề non nước’ của Tản Đà / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1985. - số 1. - tr.: 1-9. BCKH tại HNKH Viện Ngôn ngữ học năm 1985.
* 72. Ngôn ngữ của sự chào nhau / Hoàng Tuệ // Báo Văn hoá nghệ thuật. - 1988. - số 15.
* 73. Nhận xét về ’thời, thể’ và ’tình thái’ trong tiếng Việt / Hoàng Tuệ // Tiếng Việt và các ngôn ngữ Đông Nam Á. - H. : KHXH, 1988. - tr.: 232-236.
* 74. Từ điển tiếng Việt / Hoàng Phê (chủ biên), Bùi Khắc Việt, Chu Bích Thu, Đào Thản,.... - H. : KHXH, 1988. - 1206tr ; 23cm23&nbsp;cm. (Tái bản có sửa chữa, bổ sung năm 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003).
* 75. Về chữ viết / Hoàng Tuệ // Báo Văn hoá nghệ thuật. - 1988. - số 12.
* 76. Về khái niệm thông tin đại chúng / Hoàng Tuệ // Báo Độc lập. - 1988. - số 6.
* 94. André Georges Haudricourt, cuộc hành trình khoa học gian khó và phong phú để hiểu con người / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1991. - số 1. - tr.: 2-7.
* 95. Hiển ngôn với hàm ngôn, một vấn đề thú vị trong chương trình lớp 11 PTTH hiện nay / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1991. - số 3. - tr.: 14-16.
* 96. Vấn đề loại hình ngôn ngữ : (trong chương trình lớp 11 phổ thông trung học hiện nay) / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1991. - số 3. - tr.: 1-4.
* 97. Một vấn đề của giáo dục và phát triển: Ngôn ngữ dân tộc, ngôn ngữ quốc gia và ngôn ngữ thế giới / Hoàng Tuệ // Ngôngữ. - 1992. - số 2. - tr.: 1-5.
* 98. Về vấn đề song ngữ / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1992. - số 3. - tr.: 30-34. Cũng đăng trong ’Việt Nam: Những vấn đề ngôn ngữ và văn hoá’. H.: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam-ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, 1993, tr.: 104-107.
* 102. Về chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam / Hoàng Tuệ // Những vấn đề chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam. - H. : KHXH, 1993. - tr.: 287-292.
* 103. Về sự sáng chế chữ Quốc ngữ / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1994. - số 4. - tr.: 20-24.
* 104. Chuẩn ngôn ngữ. Bó buộc và lựa chọn, ổn định và phát triển / Hoàng Tuệ // Tiếng Việt trong trường học. - T.I. - H : KHXH, 1995. - tr.: 131-152.
* 105. Về sự phát triển của ngôn ngữ học ở Việt Nam từ cách mạng Tháng Tám / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1995. - số 3. - tr.: 1-3.
* 106. Tiếng Việt trong trường học / Chủ nhiệm công trình:Hoàng Tuệ; Thư kí công trình: Lê Xuân Thại. T.I. - H. : KHXH, 1995. - 210tr ; 19cm19&nbsp;cm.
* 107. Ngôn ngữ và đời sống xã hội-văn hoá / Hoàng Tuệ. - H. : Giáo dục, 1996. - 380tr ; 21cm21&nbsp;cm.
* 108. Nhìn lại thời tiếng Việt tiếp xúc với tiếng Pháp / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 1997. - số 3. - tr.: 1-5.
* 109. Nói lời mở đầu / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ & đời sống. - 1997. - số 10. - tr.: 3.
* 115. Các quan điểm chuẩn mực hóa ngôn ngữ thời hiện đại ở Đức / Hoàng Tuệ, Hà Nhị // Ngôn ngữ. - 2000. - số 1. - tr.: 55-57.
* 116. Phân tích văn bản ’Tuyên ngôn độc lập’ / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 2000. - số 9. - tr.: 3-9. Cũng đăng trong Ngôn ngữ, s.1, 1990 nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* 117. Hoàng Tuệ tuyển tập ngôn ngữ học / Hoàng Tuệ. - Tp.HCM : ĐHQG, 2001. - 1181tr; 21&nbsp; 21cmcm.
=Tham khảo==
{{Tham khảo}}