Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|glottorefname= Albanian
|map=Albanian dialects.svg
|map_captionmapcaption = Bản đồ phương ngữ của tiếng Albania
|notice=IPA
}}