Khác biệt giữa các bản “Cực trị của hàm số”

 
*Cực đại địa phương nếu n là số chẵn và f<sup>(n)</sup>(x<sub>0</sub>)<0. Cực đại toàn cục nếu n là số chẵn và f<sup>(n)</sup>(x)<0
 
*Cực tiểu địa phương nếu n là số chẵn và f<sup>(n)</sup>(x<sub>0</sub>)>0. Cực tiểu toàn cục nếu n là số chẵn và f<sup>(n)</sup>(x)>0
 
*Điểm uốn nếu n là số lẻ
 
48.517

lần sửa đổi