Khác biệt giữa các bản “Tuồng”

*
* '''2. CÁC NGHỆ SĨ ƯU TÚ'''
** NSUTNSƯT Văn Quý (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
** NSUTNSƯT Ngọc Khánh (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
** NSUTNSƯT Đức Mười (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
** NSUTNSƯT Văn Thuỷ (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
** NSUTNSƯT Hải Vân (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
** NSUTNSƯT Bích Tần (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
** NSUTNSƯT Lê Trần Vinh (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
** NSUTNSƯT Kiều Oanh (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
** NSUTNSƯT Đức Lợi (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
** NSUTNSƯT Chí Khánh (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
**
** '''3. CÁC NGHỆ SĨ TÀI NĂNG TRẺ'''