Khác biệt giữa các bản “Giả Hủ”

n
Giả Hủ khi đó cùng các bộ tướng của Đổng Trác là [[Lý Thôi]] (hay Lý Giác), [[Quách Dĩ]], và Trương Tế, Phàn Trù đang đóng quân ở ngoài. Lý Thôi xin Vương Doãn tha tội nhưng Vương Doãn không đồng ý. Giả Hủ hiến kế cho Lý Thôi tập hợp quân đội để chiếm Trường An để trả thù cho Đổng Trác.
 
Theo ''Tam Quốc chí'', khi Trác bại vong, Phụ cũng chết, mọi người rất sợ hãi, bọn Hiệu uý Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế muốn giải tán, sắp sửa quay về quê. Ông nói:
:''Hủ nói: "Nghe nói người trong thành Trường An bàn định muốn giết hết người Lương Châu, mà các ông bỏ mọi người ra đi một mình, thì một người đình trưởng cũng có thể bắt được các ông vậy. Chẳng bằng thống lĩnh mọi người ở phương tây, thu nhặt binh sĩ ở đó, vây đánh Tràng An, vì Đổng công mà báo hận, may mà nên việc, phụng sự quốc gia để chinh phạt thiên hạ, nếu chẳng xong việc, bỏ chạy cũng chưa muộn vậy." Chúng cho là phải. Thôi bèn ở phía tây đánh Trường An."''
 
''[[Tam Quốc diễn nghĩa]]'' cũng thuật lại lời của Giả Hủ:<ref>Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung, hồi 9</ref>
61.592

lần sửa đổi