Khác biệt giữa các bản “Tiếng Asturias”

không có tóm lược sửa đổi
|fam2 =[[Nhóm ngôn ngữ gốc Ý|Gốc Ý]]
|fam3 =[[Nhóm ngôn ngữ Rôman|Rôman]]
| fam4 = [[Nhóm ngôn ngữ Rôman Tây|Nhánh Tây]] |
fam5 = [[Nhóm ngôn ngữ Iberia-Rôman|Iberia-Rôman]] |
fam6 = [[Nhóm ngôn ngữ Tây Iberia|Tây Iberia]] |