Khác biệt giữa các bản “Chu Thái”

 
== Thời Tôn Quyền ==
Tôn Sách mất ([[200]]), Chu Thái theo Tôn Quyền tham gia chiến dịch Giang Hạ đánh Hoàng Tổ rồi lui về Dự Chương, được phong làm quan huyện Tuyên Xuân.
 
Năm [[208]], Chu Thái lại tham gia đánh Hoàng Tổ - thái thú Giang Hạ dưới quyền Lưu Biểu - lập công. Cuối năm, ông cùng Chu Du, Trình Phổ tham gia [[trận Xích Bích]] đại thắng [[Tào Tháo]] và dự chiến dịch vây [[Tào Nhân]] ở Nam Quận.
 
[[Tôn Quyền]] chiếm được mấy quận Kinh châu, Chu Thái được giao trấn thủ đất Sầm.
 
Năm [[212]], [[Tào Tháo]] lại mang quân nam tiến, đánh Nhu Tu. Chu Thái được lệnh mang quân chống cự. Cuối cùng Tào Tháo rút lui, ông được lệnh trấn thủ Nhu Tu, được phong là Bình lỗ tướng quân.
 
Thấy một số tướng lĩnh có vẻ không phục Chu Thái, Tôn Quyền bèn thân hành đi tuần đến họp các tướng, tổ chức tiệc rượu trong doanh trại và bảo Chu Thái cởi áo. Mọi người kinh ngạc vì trên người ông chi chít không chỗ nào không có sẹo. Tôn Quyền hỏi han Chu Thái về từng vết thương. Chu Thái kể lại từng trận đánh. Mỗi lần ông kể Tôn Quyền lại ban cho ông một chén rượu và ôm Chu Thái khóc. Mọi người lúc đó hiểu ra sự khổ công ngoài chiến trường của Chu Thái, đều rất cảm động.
 
Năm [[219]], Tôn Quyền đánh bại [[Quan Vũ]], chiếm được Kinh châu, lại muốn đánh sang đất Thục, bèn phong cho Chu Thái làm Thái thú Hán Trung<ref>Hiện tại tướng giữ Hán Trung của Lưu Bị là Ngụy Diên</ref>, Phấn uy tướng quân, Lăng hương hầu.
 
Sử ghi sau này Chu Thái mất vào trong niên hiệu Hoàng Vũ (222-229) khi Tôn Quyền đã xưnglà Ngô vương, không rõ cụ thể năm nào.
 
== Trong Tam Quốc diễn nghĩa ==
61.924

lần sửa đổi