Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
}}
Dựa trên các dữ liệu phát sinh chủng loài và hóa thạch, người ta đề xuất rằng họ Đậu nguyên thủy phát triển ở các khu vực khô hạn và bán khô hạn dọc theo [[đại dương Tethys|bờ biển của đại dương Tethys]] trong suốt đầu [[phân đại Đệ Tam|kỷ Đệ Tam]].<ref name="Schrire2">{{chú thích sách | last1 = Schrire | first1 = B. D. | last2 = Lewis | first2 = G. P. | last3 = Lavin | first3 = M. | editor1-first = G | editor1-last = Lewis | editor2-first = G. | editor2-last = Schrire | editor3-first = B. | editor3-last = Mackinder | editor4-first = M. | editor4-last = Lock | title = Legumes of the world | url = http://www.kewbooks.com/asps/ShowDetails.asp?id=506 | year = 2005 | publisher = Vườn Thực vật Hoàng gia | location = Kew, Anh | isbn = 1900347806 | pages = 21-54 | chapter = Biogeography of the Leguminosae}}</ref><ref name="Schrire1">{{chú thích sách | last1 = Schrire | first1 = B. D. | last2 = Lavin | first2 = M. | last3 = Lewis | first3 = G. P. | editor1-first = I | editor1-last = Friis | editor2-first = H. | editor2-last = Balslev | title = Plant diversity and complexity patterns: local, regional and global dimensions | series = Biologiske Skrifter | volume = 55 | year = 2005 | publisher = Special-Trykkeriet Viborg A/S | location = Viborg, Đan Mạch | isbn = 8773043044 | pages = 375-422 | chapter = Global distribution patterns of the Leguminosae: insights from recent phylogenies}}</ref> Tuy nhiên, các tài liệu khác thì cho rằng ở [[châu Phi]] (hoặc thậm chí [[châu Mỹ]]) không thể đưa ra kết luận về nguồn gốc như trên của họ này.<ref>{{chú thích tạp chí | author = Pan A. D., Jacobs B. F., Herendeen P. S. | title = Detarieae ''sensu lato'' (Fabaceae) from the Late Oligocene (27.23 Ma) Guang River flora of north-western Ethiopia. | journal = Botanical Journal of the Linnean Society | volume = 163 | issue = 1 | pages = 44–54 | year = 2010 | url = http://www3.interscience.wiley.com/journal/123471757/abstract | doi = 10.1111/j.1095-8339.2010.01044.x | pmid = }}</ref><ref>{{chú thích tạp chí | author = Doyle J. J., Luckow M. A. | title = The Rest of the Iceberg. Legume Diversity and Evolution in a Phylogenetic Context | journal = Plant Physiology | volume = 131 | issue = 3| pages = 900–910 | year = 2003 | url = http://www.plantphysiol.org/cgi/content/full/131/3/900 | doi = 10.1104/pp.102.018150 | pmc = 1540290 | pmid = 12644643}}</ref>
 
== Tiến hóa ==