Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Harry Potter và Hội phượng hoàng.jpg”

{{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Harry Potter và Hội phượng hoàng |Mô tả=Bìa sách Harry Potter và hoàng tử lai bản tiếng Việt |Nguồn=NXB Trẻ |Phần sử dụng=Toàn bộ bìa trước |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Minh họa tại infobox để nhận dạng tác phẩm |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
({{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Harry Potter và Hội phượng hoàng |Mô tả=Bìa sách Harry Potter và hoàng tử lai bản tiếng Việt |Nguồn=NXB Trẻ |Phần sử dụng=Toàn bộ bìa trước |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Minh họa tại infobox để nhận dạng tác phẩm |Thay thế=Không |Thông tin khác= }})
 
(Không có sự khác biệt)