Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Object Linking and Embedding”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:04.5367723
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:04.5367723)
 
=== Điều khiển tùy chỉnh OLE ===
Các điều khiển tùy chỉnh OLE được giới thiệu vào năm 1994 như là một sự thay thế cho các điều khiển mở rộng Visual Basic Extension không được chấp nhận. Thay vì nâng cấp chúng, kiến trúc mới được dựa trên OLE. Đặc biệt, bất kỳ vùng chứa nào hỗ trợ OLE 2.0 đều có thể nhúng các điều khiển tùy chỉnh OLE, mặc dù các điều khiển này không thể phản ứng với các sự kiện trừ khi vùng chứa hỗ trợ điều này. Các điều khiển tùy chỉnh OLE thường được vận chuyển dưới dạng  [[Dynamic Link Library|dynamic link library]] phần mở rộng .ocx. Năm 1996 tất cả các giao diện điều khiển (ngoại trừ IUnknown) đã được thực hiện tùy chọn để giữ cho kích thước tập tin của điều khiển giảm bớt, để cho chúng sẽ tải xuống nhanh hơn; chúng được gọi là các [[ActiveX|ActiveX Control]].
 
== Chi tiết kỹ thuật ==
 
; DataObject
: Khi được triển khai, cho phép truyền dữ liệu và thông báo thay đổi dữ liệu. Nó phải được thực hiện bởi các đối tượng hỗ trợ việc kéo và thả, được sao chép vào hoặc dán từ clipboard hoặc được liên kết hoặc nhúng vào trong một tài liệu có chứa đối tượng.<br />
; ObjectWithSite
: Cho phép người gọi thông báo cho đối tượng OLE của trang web của nó. Chức năng này cũng được cung cấp bởi'''OleObject''', nhưng '''ObjectWithSite''' có thể được sử dụng, khi được hỗ trợ, nếu '''OleObject''' không được sử dụng cho các việc khác.
: Cho phép đối tượng OLE hỗ trợ nhiều chế độ xem dữ liệu của nó, cũng như một vài hàm liên quan.
; OleDocumentView
: Một đối tượng tài liệu (một đối tượng triển khai '''OleDocument''') thực hiện giao diện này cho mỗi lần có yêu cầu xem đối tượng. Nó cho phép người gọi thiết lập trang của đối tượng, truy vấn và thiết lập kích thước của đối tượng và để hiển thị và kích hoạt nó, cũng như một số chức năng liên quan.<br />
; OleWindow
:; OleInPlaceActiveObject
: ''Thông thường việc triển khai sẽ lấy nội dung triển khai lưu trữ sẵn trong đối tượng''
; OleObject
: Có thể cho rằng đây giao diện quan trọng nhất đối với một đối tượng OLE. Ví dụ, nó cho phép vùng chứa thông báo đối tượng của nó, khởi tạo đối tượng từ dữ liệu, mở và đóng nó, để truy vấn và thiết lập kích thước của đối tượng, yêu cầu thông báo trên AdviseSink của container và thực hiện các đối tượng đã định nghĩa là "động từ" trên đối tượng. Các động từ này thường bao gồm "Mở" hoặc "Chỉnh sửa", nhưng cũng có thể bao gồm các động từ khác. Một trong các động từ được định nghĩa là động từ chính, và nó được thực hiện khi người dùng nhấp đúp vào một đối tượng.<br />
; ViewObject
: Cho phép một đối tượng vẽ chính nó trực tiếp, mà không cần chuyển một '''DataObject''' vào vùng chứa. Đối với các đối tượng hỗ trợ cả DataObject và giao diện này, các lệnh triển khai dưới đây thường được chia sẻ.<br />
:; ViewObject2
:: Cho phép người gọi truy vấn kích thước của đối tượng.
 
== Tham khảo ==
{{reflisttham khảo}}
 
== Liên kết ngoài ==