Đây không phải nơi thích hợp để thảo luận. Xin vui lòng nhắn tin tại Thảo luận Thành viên:Alphama.

Bắt đầu cuộc trò chuyện với AlphamaBot4

Bắt đầu cuộc thảo luận