Binh đoàn bot của Alphama (thảo luận · đóng góp). Alphama legion.

 A l p h a m a  Talk - Bot - Page 09:15, ngày 2 tháng 7 năm 2014 (UTC)