Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

clean up
(clean up)
}}
 
'''Bộ Giao thông Vận tải''' là cơ quan của [[Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]], thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về [[giao thông]] vận tải [[đường giao thông|đường bộ]], [[đường ray|đường sắt]], [[đường sông]], [[hàng hải]] và [[hàng không]] trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.mt.gov.vn|titletiêu đề=Trang chủ Bộ GTVT}}</ref>
 
== Lịch sử ==
 
== Chức năng nhiệm vụ ==
Bộ Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:<ref>{{Chú thích web|url=http://www.mt.gov.vn/vn/tin-tuc/47443/chuc-nang-nhiem-vu.aspx|titletiêu đề=NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải}}</ref>
 
1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; các chương trình, dự án quốc gia thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ.
* Tổng công ty Đường sông miền Nam
* Tổng công ty Thương mại và Xây dựng - Vitracimex
* Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV<ref>{{Chú thích web|url=http://vietnamairport.vn/|titletiêu đề=Web cua ACV}}</ref>
* [[Tổng công ty Hàng không Việt Nam]] (Vietnam Airlines)
* Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC