Khác biệt giữa các bản “Tiết Nhân Quý”

Năm Càn Phong nguyên niên (666), Đường Cao tông phái Tiết Nhân Quý dẫn binh đánh [[Cao Câu Ly]] báo thù vụ [[Bàng Đồng Thiện]], [[Cao Khản]] sang [[Cao Câu Ly]] đòi cống nạp, bị [[Cao Câu Ly]] tập kích. Khi ban sư, Tiết Nhân Quý được phong Hữu Uy vệ Đại tướng quân.
 
Năm 670,Đường670, Đường Cao tông phong Tiết Nhân Quý làm Hành quân Đại tổng quản, dẫn 5 vạn binh mã hộ tống quốc vương [[Thổ Dục Hồn|Thổ Cốc Hồn]] đánh quân [[Thổ Phồn]] để phục quốc. Trong trận [[Đại Phi Xuyên]], giao chiến với 20 vạn quân Thổ Phồn bị đại bại phải lui quân. Sau đó, được phong làm Tổng quản đạo Kê Lâm, hiệp trợ tàn quân [[Bách Tế]], cùng quân [[Tân La]] tác chiến, sau bị biếm làm [[Thứ sử]] Tượng Châu.
 
Năm Khai Diệu nguyên niên (681), xuất nhậm làm Trưởng sử Qua Châu. Không lâu sau, thụ chức Hữu Lĩnh quân vệ Tướng quân, kiểm giáo [[Đại (huyện)|Đại Châu]] Đô đốc. Năm Vĩnh Thuần nguyên niên (682) đánh bại quân [[Hãn quốc Đột Quyết|Đột Quyết]] xâm nhập.
212.655

lần sửa đổi