Khác biệt giữa các bản “Hạ Hầu Uyên”

**[[Hạ Hầu Bá]], sau khi Tào Sảng chết chạy sang hàng [[Thục Hán]]
**Hạ Hầu Xứng (夏侯稱), có tài từ nhỏ, được Tào Tháo và Tào Phi yêu mến, nhưng mất sớm năm 18 tuổi
**[[Hạ Hầu Wei]], trở thành đại thần Tào Ngụy, trấn thủ tại Kinh châu và Duyện châu
**Hạ Hầu Vinh (夏侯榮), cùng bị giết trong trận Hán Trung với cha khi mới 13 tuổi
**[[Hạ Hầu Huệ]] (夏侯惠), giữ chức Hoàng môn thị lang, tướng quốc nước Yên
**[[Hạ Hầu Hòa]], làm tới chức Thượng thư Bộ Lễ
 
**Hạ Hầu thị (夏侯氏), bị tướng [[Trương Phi]] nhà [[Thục Hán]] bắt khi mới 13-14 tuổi trong chiến loạn rồi trở thành vợ Trương Phi
*Cháu:
**Hạ Hầu Tích (夏侯績), con của Hạ Hầu Hành
**Hạ Hầu Tuấn (夏侯駿), con cả của Hạ Hầu Wei, làm thứ sử Tinh châu
**Hạ Hầu Trang (夏侯莊), con thứ hai của Hạ Hầu Wei, trấn thủ Hoài Nam, lấy em gái [[hoàng hậu]] Dương thị [[nhà Tấn]]
 
*Chắt:
**Hạ Hầu Bao (夏侯褒), son of Hạ Hầu Ji
**Hạ Hầu Trạm (夏侯湛), con của Hạ Hầu Trang, làm thái thú Nam Dương
**Hạ Hầu Quang Cơ (夏侯光姬), con gái của Hạ Hầu Trang, lấy Tư Mã Cận (司馬覲), mẹ của [[Tấn Nguyên Đế]]
 
== Trong Tam quốc diễn nghĩa ==
61.665

lần sửa đổi