Khác biệt giữa các bản “Nhạc heavy metal”

Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Heavy metal sang Nhạc metal nặng
(DangTungDuong đã đổi Nhạc heavy metal thành Heavy metal qua đổi hướng: không cần thiết)
 
(Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Heavy metal sang Nhạc metal nặng)
Thẻ: Thay đổi trang đích của đổi hướng
#đổi [[HeavyNhạc metal nặng]]