Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập tin:Kị sĩ đồng.jpg”

{{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Kị_sĩ_đồng |Mô tả=bìa sách Kị_sĩ_đồng |Nguồn=http://asset0.torrentino.com/covers/000/475/892/original.jpg?1269902960 |Phần sử dụng=a |Phân giải thấp=y |Mục đích=minh họa bài Kị_
({{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Kị_sĩ_đồng |Mô tả=bìa sách Kị_sĩ_đồng |Nguồn=http://asset0.torrentino.com/covers/000/475/892/original.jpg?1269902960 |Phần sử dụng=a |Phân giải thấp=y |Mục đích=minh họa bài Kị_)
(Không có sự khác biệt)
1.990

lần sửa đổi