Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đan Trăn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
# Tề Thanh Ngạch (齐清额; 1690 - 1691): con của Thứ Phúc tấn Văn thị. Chết yểu.
# Thần Kỳ (臣奇; 1691 - 1695): con của Thứ Phúc tấn Hạ Giai thị. Chết yểu.
#[[Diễn Hoàng (NhàThân Thanhvương)|Diễn Hoàng]] (衍潢; 1691 - 1771): con của Trắc Phúc tấn Phú Sát thị. Năm 1702, được thế tập tước vị '''Hiển Thân vương''' (显親王). Sau khi qua đời được truy thụy '''Hiển Cẩn Thân vương''' (显谨亲王).
# Diễn Đức (衍德; 1692 - 1763): con của Trắc Phúc tấn Hắn Tháp Lạt thị. Được phong '''Phụng quốc Tướng quân''' (奉国将军).
# Thi Tung (施嵩; 1694 - 1695): con của Trắc Phúc tấn Hắn Tháp Lạt thị. Chết yểu.
Người dùng vô danh