Khác biệt giữa các bản “Đại hội Quốc dân Trung Hoa Dân Quốc”

Thusinhviet đã đổi Đại hội Quốc dân Trung Hoa Dân Quốc thành Quốc dân Đại hội Trung Hoa Dân Quốc: "Quốc dân Đại hội" là một cụm từ cố định, và đã được tắt hóa thành "Quốc hội" như ngày nay
(Thusinhviet đã đổi Đại hội Quốc dân Trung Hoa Dân Quốc thành Quốc dân Đại hội Trung Hoa Dân Quốc: "Quốc dân Đại hội" là một cụm từ cố định, và đã được tắt hóa thành "Quốc hội" như ngày nay)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)