Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hậu Đường”

 
==Diệt vong==
Con rể của Đường Minh Tông là [[Thạch Kính Đường]] muốn giành ngôi nhà Hậu Đường, bèn giao thiệp với người Khiết Đan ([[nhà Liêu]]) phía bắc xin viện binh, với giao ước cắt đất 16 châu Yên Vân cho Liêu nếu thắng lợi. Khẩn thiết hơn, Kính Đường đã 45 tuổi, xin gọi vua Liêu là Gia Luật Đức Quang mới 34 tuổi làm "cha". Đức Quang đồng ý giúp binh, kết quả năm 936 diệt được Đường Phế Đế, đưa Kính Đường lên ngôi, lập ra nhà [[nhà Hậu Tấn|nhà Hậu Tấn (Ngũ đại)]].
 
Nhà Hậu Đường truyền được mười ba năm, tổng cộng bốn đời vua.
62.017

lần sửa đổi