Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

(Sửa lỗi chính tả.)
 
== Nhiệm vụ ==
Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Quyết định 1580/QĐ-BGTVT 2021 về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ<ref>{{Chú thích web|url=https://luatvietnamthuvienphapluat.vn/covan-cauban/Bo-tomay-chuchanh-chinh/quyetQuyet-dinh-1580-qdQD-bgtvtBGTVT-bo2021-giaophan-cong-nhiem-vu-Lanh-dao-Bo-Giao-thong-van-tai-208314-d1486109.htmlaspx|tựa đề=Quyết định 1580/QĐ-BGTVT 2021 về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ|ngày=2021-08-26|url-status=live}}</ref> quy định nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải như sau:
 
#* Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ theo quy định của pháp luật và được Chính phủ cụ thể hóa tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.
#* Trực tiếp chỉ đạo:
 
*# Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, cơ chế đột phá, kế hoạch phát triển chung của ngành GTVT;
*# Công tác tổ chức, cán bộ; kế hoạch - đầu tư; hợp tác quốc tế; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; an toàn giao thông; thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
 
3.* Chỉ đạo hoạt động của các cơ quan, đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ.
 
4.* Kiêm các chức danh:
# Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ GTVT;
 
*# Chủ tịch Hội đồng Thiphối đuahợp khencông thưởngtác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT;
# Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ GTVT;
* Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT;
*# Trưởng Ban Chỉ đạo cảiứng cáchdụng hànhcông chínhnghệ thông tin và an toàn thông tin mạng Bộ GTVT;
*# Trưởng Ban Chỉ đạo ứngtái dụng côngcấu nghệTổng thông tin và an toàncông thôngty tinCông mạngnghiệp Bộtàu GTVTthủy;
*# Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tái cơ cấu [[Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy|Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy]] của Chính phủ;
# Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
* Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy của Chính phủ;
*# Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toànninh giaohàng thôngkhông dân dụng Quốc gia;
*# Phó ChủTrưởng tịchban thường trực ỦyBan banChỉ đạo các Ancông ninhtrình, hàngdự khôngán dântrọng dụngđiểm Quốcngành giaGTVT;
# Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng;
* Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT;
*# Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về xây cấudựng lạicác nềnđơn kinhvị tế,hành đổichính mới- kinh hìnhtế tăngđặc trưởngbiệt;
*# Ủy viên BanHội Chỉđồng đạothẩm Quốcđịnh gia03 vềđề xâyán dựngthành cáclập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa; Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
# Ủy viên Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu;
* Ủy viên Hội đồng thẩm định 03 đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa; Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
*# Ủy viên ỦyBan banChỉ Quốcđạo giaphòng, vềchống biếnkhủng đổibố khíQuốc hậugia;
*# Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025.
* Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia;
* Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025.