Đặng Tích (tiếng Trung: 鄧析; Wade–Giles: Têng Hsi; 545-501 TCN) là một triết gia, nhà biện luận nổi tiếng thời cổ đại trong lịch sử Trung Quốc. Xuất thân từ trường phái Danh gia, ông là cố vấn pháp luật nổi danh ở nước Trịnh, đối thủ chính của Tử Sản. Theo "Lã thị Xuân Thu", ông "lấy trái làm phải, lấy phải làm trái, phải trái không chừng, đến nỗi việc được hay không mỗi ngày mỗi đổi".

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Harbsmeier, Christoph (1998), Kenneth Robinson (biên tập), Language and Logic, Joseph Needham: Science and Civilisation in China, 7 Pt 1, Cambridge University Press
  • School of Names, Stanford Encyclopedia of Philosophy, truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2011
  • Xing Lu: Rhetoric in ancient China, fifth to third century, B.C.E.: a comparison with classical Greek rhetoric. Columbia: University of South Carolina Press, 1998.
  • Каноны конфуцианства и школа имен: в 2 кн./ сост. и отв. ред. А.И. Кобзев; Ин-т востоковедения РАН. М.: Наука-Восточная литература. 2014. Кн. 2. Спирин В. С. "Дэн Си-цзы" как логико-гносеологическое произведение: перевод и исследование / В.С. Спирин; сост. А.И. Кобзев.- 325 с. - ISBN 978-5-02-036573-5