Đỉnh

điểm trên bề mặt cao hơn độ cao với tất cả các điểm ngay bên cạnh nó
(Đổi hướng từ Đỉnh núi)

Đỉnh là một điểm trên một bề mặt cao hơn độ cao so với tất cả các điểm ngay bên cạnh nó. Về mặt toán học đỉnh là điểm có độ cao lớn nhất tại địa phương [1][2].

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Jules Guex. La montagne et ses noms. Ed. Pillet, Martigny 1976, p. 99 ff. Zitiert nach Herbert Eisele: Die Ausstrahlung der Berge in ihrer Benennungsvielfalt. In: Weltmuseum der Berge. Polylogzentrum für Kunst, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft. Truy cập 10/11/2017.
  2. ^ "Southeast Asia" Ultra-Page Peaklist.org. Truy cập 10/11/2017.

Liên kết ngoài sửa