Điểm giới hạn của tập hợp A trong không gian tô pô X là điểm x trong không gian sao cho mọi lân cận của nó đều chứa ít nhất một điểm của A khác x. Nói một cách khác, điểm giới hạn là điểm dính mà không cô lập.

Định nghĩa sửa

Cho một không gian tô pô X và tập con A trong X:  . Điểm x trong X:   được gọi là điểm giới hạn của tập A nếu mọi tập mở U chứa x:   đều có giao với tập A chứa một điểm khác ngoài x:  .[1]

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Rudin (1964), Definition 2.20b

Tham khảo sửa

  • Walter, Rudin, 1964, Principles of Mathematical Analysis

Liên kết ngoài sửa