Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (giản thể: 中国共产党中央委员会; phồn thể: 中國共產黨中央委員會; bính âm: Zhōngguó Gòngchǎndǎng Zhōngyāng Wěiyuánhuì, Trung Quốc Cộng sản đảng trung ương ủy viên hội) hay là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là cơ quan cao nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khoảng 350 thành viên và người thay thế được lựa chọn 5 năm một lần trong Đại hội Đảng toàn quốc. Số lượng các thành viên của Ủy ban Trung ương tăng lên nhanh chóng. Trong 30 năm qua, trung bình 62% của các thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng được thay thế tại mỗi kỳ đại hội đảng. Ủy ban Trung ương hiện nay là kỳ 20 và có 204 thành viên và 172 dự khuyết (luân phiên).

Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
中国共产党中央委员会


Phương châm hoặc Khẩu hiệu

Vĩ đại, Quang vinh, Chính xác đích
Trung Quốc Cộng sản Đảng vạn tuế!

Khóa thứ XX(Tháng 10 năm 2022-tới nay)
Ủy viên
Tổng Bí thư Tập Cận Bình
Ban Thường vụ Bộ Chính trị(7) Tập Cận Bình
Lý Cường
Triệu Lạc Tế
Vương Hỗ Ninh
Thái Kỳ
Đinh Tiết Tường
Lý Hi
Bộ Chính trị(24) Tập Cận Bình
Lý Cường
Triệu Lạc Tế
Vương Hỗ Ninh
Thái Kỳ
Đinh Tiết Tường
Lý Hi
Mã Hưng Thụy
Vương Nghị
Doãn Lực
Thạch Thái Phong
Lưu Quốc Trung
Lý Cán Kiệt
Lý Thư Lỗi
Lý Hồng Trung
Hà Vệ Đông
Hà Lập Phong
Trương Hựu Hiệp
Trương Quốc Thanh
Trần Văn Thanh
Trần Cát Ninh
Trần Mẫn Nhĩ
Viên Gia Quân
Hoàng Khôn Minh
Bí thư Ban Bí thư(7) Thái Kỳ
Trần Văn Thanh
Thạch Thái Phong
Lưu Kim Quốc
Lý Cán Kiệt
Vương Tiểu Hồng
Lý Thư Lỗi
Tổng quan cơ cấu
Cơ quan chủ quản Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc
Cấp hành chính Cấp Nhà nước
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc
Cơ quan thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ thực tế Bắc Kinh
Tên cũ
1921-1922 Cục Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
1922-1927 Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
1927- Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ủy ban Trung ương bổ nhiệm nhiều người quyền lực cao nhất ở Trung Quốc, bao gồm cả Tổng Bí thư và các thành viên của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Ủy ban Quân sự trung ương.

Ban Bí thư Ủy ban Trung ương là cơ quan làm việc của Bộ Chính trịỦy ban Thường vụ Quốc hội. Các thành viên của Ban Bí thư được đề cử do Ban Thường vụ Bộ Chính trị và được Ủy ban Trung ươngphê chuẩn[1]. Các cơ quan trực thuộc Ủy ban Trung ương gồm Ban Tuyên truyền Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban liên lạc đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Mặt trận Thống nhất Trung ương và những ban ngành khác.

Tất cả các ủy viên của Ủy ban Trung ương có quyền đề cử các thành viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra, có ủy viên dự khuyết. Các ủy viên dự khuyết Ủy ban Trung ương Đảng cũng có thể tham gia Ủy ban Trung ương Đảng, nhưng chỉ có quyền phát biểu và không có quyền bỏ phiếu. Khi một thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng bị khuyết vì một số lý do, ủy viên dự khuyết được bầu thay thế theo số phiếu nhận được.

Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được thành lập kể từ Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 5 năm 1927, thay thế cho Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đây.

Chức năng sửa

Triệu tập Đại hội Đại biểu Toàn quốc sửa

Chức năng chính của Ủy ban Trung ương là triệu tập Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bổ nhiệm,miễn nhiệm nhân sự sửa

Về phương diện chức năng nhân sự Ủy ban Trung ương là:

(1) Thông qua Hội nghị toàn thể

(2) Quyết định tổ chức thành viên của Ủy ban Quân sự Trung ương

Cơ cấu tổ chức sửa

Theo Điều lệ Cơ quan Công tác Đảng Cộng sản Trung Quốc quy định "tổ chức làm việc của Đảng chủ yếu bao gồm các văn phòng (phòng), cơ quan chuyên môn, cơ quan biệt phái và cơ quan giúp việc".

Theo "Kế hoạch cải cách sâu rộng cơ cấu của Đảng và Nhà nước", ngoài Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung ương Đảng còn có 5 cơ quan chuyên môn trung ương, 8 cơ quan giúp việc trung ương, 1 cơ quan biệt phái trung ương và 9 tổ chức trực thuộc trung ương. Ủy ban Trung ương Đảng có các thể chế sau:

Bộ Chính trị Trung ương Đảng sửa

Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Chính trị và Ban Thường vụ thực hiện các chức năng và quyền hạn của Ủy ban Trung ương Đảng giữa hai Phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương. Ban Bí thư Trung ương là cơ quan giúp việc của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ; Được đề cử bởi Ban Thường vụ Bộ Chính trị và được Hội nghị toàn thể của Ủy ban Trung ương phê chuẩn.

Cơ quan công tác Trung ương Đảng sửa

Cơ quan chuyên môn Trung ương Đảng sửa

Cơ quan giúp việc Trung ương Đảng sửa

Cơ quan biệt phái Trung ương sửa

Cơ quan trực thuộc sửa

  • Văn phòng Nghiên cứu Văn hiến Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
  • Văn phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
  • Cục Biên dịch Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
  • Nhân dân Nhật báo
  • Tạp chí "Cầu thị"
  • Quang Minh Nhật báo
  • Học viện Cán bộ Phố Đông Trung ương
  • Học viện Cán bộ Tỉnh Sơn Cương Trung ương
  • Học viện Cán bộ Diên An Trung ương

Chú thích sửa

  1. ^ [1]

Liên kết ngoài sửa