0

trang định hướng Wikimedia

0 có thể đề cập đến:

  • 0 (số), số nằm giữa -1 và +1
  • 0 (năm), năm trước 1 CN và sau 1 TCN trong cách tính lịch.

Xem thêm Sửa đổi