Không (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt chữ không có nghĩa phủ định hoặc trống rỗng; nó có thể chỉ các khái niệm sau:

Xem thêm sửa