1169 Alwine

tiểu hành tinh

1169 Alwine là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Max WolfMario A. Ferrero ngày 30 tháng 8 năm 1930. Tên ban đầu của nó là 1930 QH. Nó được đặt theo tên a common German female name.

1169 Alwine
Khám phá[1]
Khám phá bởiMax WolfMario A. Ferrero
Ngày phát hiện30 tháng 8 năm 1930
Tên định danh
1930 QH
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 19 tháng 7 năm 2007 (JD 2454300.5)
Cận điểm quỹ đạo293.688 Gm (1.963 AU)
Viễn điểm quỹ đạo400.342 Gm (2.676 AU)
347.015 Gm (2.320 AU)
Độ lệch tâm0.154
1290.423 d (3.53 a)
19.44 km/s
203.073°
Độ nghiêng quỹ đạo4.048°
255.202°
Đặc trưng vật lý
Kích thước? km
Khối lượng?×10? kg
Mật độ trung bình
? g/cm³
? m/s²
? km/s
? d
Vĩ độ hoàng đạo cực
?
Kinh độ hoàng đạo cực
?
0.10
Nhiệt độ~183 K
?
13.0

Tham khảoSửa đổi