1761 Edmondson

tiểu hành tinh

1761 Edmondson tiểu hành tinh chính phát hiện vào ngày 30 tháng 3 năm 1952 bởi Chương trình tiểu hành tinh IndianaĐài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana. Nó được đặt theo tên nhà thám hiểm vũ trụ Frank K. Edmondson của Dại học Indiana.

1761 Edmondson
Khám phá
Khám phá bởiIndiana University
Ngày phát hiện30 tháng 3 năm 1952
Tên định danh
Đặt tên theo
Frank K. Edmondson
1940 BC;1950 XP;
1952 FN;1952 HT;
1955 US;1969 JK;
1978 WY
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 6 năm 2006 (JD 2453900.5)
Cận điểm quỹ đạo360.092 Gm (2.407 AU)
Viễn điểm quỹ đạo586.765 Gm (3.922 AU)
473.429 Gm (3.165 AU)
Độ lệch tâm0.239
2056.327 d (5.63 a)
16.50 km/s
286.263°
Độ nghiêng quỹ đạo2.466°
77.097°
50.395°
Đặc trưng vật lý
Kích thước? km
Khối lượng?×10? kg
Mật độ trung bình
2.0? g/cm³
? m/s²
? km/s
? d
Suất phản chiếu0.10?
Nhiệt độ~156 K
Kiểu phổ
?
11.4

Tham khảoSửa đổi