Allyl chloride hay 3-cloroprôpen là một chất lỏng trong suốt mùi khó chịu, rất độc và dễ cháy với công thức hóa học CH2=CH-CH2Cl. Nó không hòa tan trong nước và được sử dụng như là chất ankyl hóa. Nó cũng được sử dụng trong các loại nhựa phản ứng nhiệt và trong sản xuất dược phẩmthuốc trừ sâu.

Tên gọi khác

sửa

Các tên gọi khác là: 3-cloro-1-prôpen, 3-cloro-1-prôpylen, 1-cloro-2-prôpen, 3-cloroprôpen, cloroallylen, cloroprôpen, 3-cloropren, 1-cloro prôpen-2, 2-prôpenyl chloride, NCI-C04615, alpha-cloroprôpylen.

Thuộc tính

sửa

Các thuộc tính đưa ra trong bảng dưới đây:

Số CAS 107-05-1
Số EC 203-457-6
Điểm nóng chảy -134 °C
Điểm sôi 44 - 46 °C
Tỷ trọng hơi 2,64 (không khí = 1)
Áp suất hơi 340 mm Hg ở 20 °C
Tỷ trọng riêng 939 kg/m3
Điểm bắt lửa -31 °C
Điểm tự cháy 391 °C
Thông báo R/S R: 12, 26, 27, 28, 34
MSDS Tại đây Lưu trữ 2006-01-12 tại Wayback Machine

Điều chế

sửa

Được điều chế từ propen và khí clo ở 500 độ C theo phản ứng:

CH2=CH-CH3 + Cl2 --(500*C)--> CH2=CH-CH2Cl +HCl

Tham khảo

sửa