App Store có nghĩa là cửa hàng ứng dụng.

App Store cũng có thể là chợ ứng dụng của Apple có trên các nền tảng: