Bạo loạn hay bạo động là một hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức do lực lượng phản động hay lực lượng ly khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành nhằm gây rối loạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền (địa phương hoặc trung ương) của một quốc gia, vùng lãnh thổ nhất định. Các hình thức có thể kể đến gồm:

  • Bạo loạn chính trị
  • Bạo loạn vũ trang: Tình huống bạo loạn trong diễn biến có hiện diện của lực lượng vũ trang hoặc bán vũ trang dưới các hình thức
  • Bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang
  • Bạo loạn lật đổ:

Là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực đối lập trong chiến lược diễn biến hòa bình để xóa bỏ chế độ hiện thời ở một quốc gia nào đó.

Tham khảoSửa đổi