Bản mẫu:Đóng thảo luận WP

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu dùng để đóng các thảo luận công việc và giải quyết yêu cầu trong các bàn thông báo cộng đồng (như Tin nhắn cho bảo quản viên hay các cuộc xin ý kiến công khai). Nó không thể dùng trong các không gian tên ngoài "Wikipedia".

Bản mẫu này chỉ nên được những biên tập viên không liên quan hoặc bảo quản viên sử dụng. Những người trong cuộc không nên dùng nó để chấm dứt một cuộc thảo luận về sự phản đối của biên tập viên khác.

Cách sử dụng

Bản mẫu này đã tích hợp cả cặp bản mẫu ở phiên bản tương ứng tại Wikipedia tiếng Anh là {{Archive top}}{{Archive bottom}}, người sử dụng chỉ cần dùng một thẻ bản mẫu duy nhất với các tham số giải thích bên dưới. Ngoài ra bản mẫu này cũng đã kết hợp hai phiên bản khác màu sắc của nó là {{Archive top red}} (dành cho đóng các thảo luận không đi đến đồng thuận hoặc thất bại trong hòa giải) và {{Archive top green}} (ngược lại).

Không dùng bản mẫu này để bọc cả đề mục cấp 2, nó chỉ nên bọc nội dung bên dưới đề mục.

Tham số

Bản mẫu được hỗ trợ bởi các tham số sau:

  • |loại=: xác định loại kết quả của cuộc thảo luận: nếu chọn "thành công", khung nền bản mẫu tự động đổi màu xanh lá cây nhạt; nếu chọn "không thành công", khung nền đổi sang màu đỏ nhạt. Tham số này là tùy chọn, và không khuyến khích thường xuyên sử dụng nếu không chắc chắn về mục đích và phương hướng của cuộc thảo luận. Nếu không điền, bản mẫu vẫn giữ màu tím như mặc định.
  • |KQ=: kết quả của cuộc thảo luận được trình bày vắn tắt trong một hộp nổi thể hiện kết quả thảo luận bên phải (xem ví dụ bên dưới) nhưng vẫn nêu bật được những quyết định đã được áp dụng. Nếu có nhiều quyết định, hãy trình bày từng quyết định bằng một dấu hoa thị đầu dòng (*) để tạo danh sách. Lưu ý không ký tên vào sau kết quả.
  • |tình trạng=: xác định kết luận hướng giải quyết của cuộc thảo luận, được trình bày nổi bật như tựa đề của hộp nổi thể hiện kết quả thảo luận bên phải. Các giá trị có thể điền là "đã giải quyết", "rút lại", "chuyển qua" và "không" (hiển thị như Không có biện pháp). Tham số này là tùy chọn, và không khuyến khích thường xuyên sử dụng nếu không chắc chắn về kết luận chung của cuộc thảo luận. Tham số này chỉ có tác dụng nếu |KQ= đã được điền.
  • |ND=: nội dung cuộc thảo luận, nên xuống dòng thay vì đặt ngay sau dấu = để tránh mã nguồn hiểu nhầm một lệnh nào đó.

Ví dụ

Thảo luận thuần túy
{{Đóng thảo luận WP
|ND=
{{lorem ipsum}}
}}

Cho ra:

Thảo luận sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Thảo luận trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.


Thảo luận xác định |loại=
{{Đóng thảo luận WP
|loại=không thành công
|ND=
{{lorem ipsum}}
}}

Cho ra:

Thảo luận sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Thảo luận trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.


Thảo luận xác định |KQ=
{{Đóng thảo luận WP
|KQ=Cả hai thành viên đều không bị cấm.
|ND=
{{lorem ipsum}}
}}

Cho ra:

Cả hai thành viên đều không bị cấm.
Thảo luận sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Thảo luận trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.


Thảo luận xác định |KQ=|tình trạng=
{{Đóng thảo luận WP
|KQ=Cả hai thành viên đều không bị cấm.
|tình trạng=không
|ND=
{{lorem ipsum}}
}}

Cho ra:

KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP
Cả hai thành viên đều không bị cấm.
Thảo luận sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Thảo luận trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.


Kết hợp tối đa các tham số và giới hạn trình bày
{{Đóng thảo luận WP
|loại=thành công
|KQ=
*Cộng đồng đạt được đồng thuận về các nguồn dẫn phù hợp.
*{{AN|c|24 giờ}} tài khoản {{Thành viên|Ví dụ}} do sử dụng nguồn sai phạm.
*{{AN|c|vh}} tài khoản rối.
*Bài viết đã được phục hồi về phiên bản ổn định, không có tranh chấp.
|tình trạng=đã giải quyết
|ND=
{{lorem ipsum}}
}}

Cho ra:

ĐÃ GIẢI QUYẾT
*Cộng đồng đạt được đồng thuận về các nguồn dẫn phù hợp.
  • Đã cấm – trong 24 giờ tài khoản Ví dụ (thảo luận · đóng góp) do sử dụng nguồn sai phạm.
  • Đã cấm vô hạn tài khoản rối.
  • Bài viết đã được phục hồi về phiên bản ổn định, không có tranh chấp.
Thảo luận sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Thảo luận trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Xem thêm