Bản mẫu:Đổi hướng thể loại

Bản mẫu này chỉ nên dùng tại các trang thể loại.

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bạn có thể sử dụng bản mẫu này để hiển thị thông báo "Thể loại này được thay thế bằng _thể loại xyz_" vào trang. Khi một thể loại được thay thế bằng một thể loại khác, bản mẫu này nên được sử dụng để báo cho người đọc biết.

Cách sử dụng

Chép đoạn mã sau vào trang

{{Đổi hướng thể loại|Tên thể loại mới}}

Xem thêm