Bản mẫu:Sự kiện thời tiết đang xảy ra

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Current weather event)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

{{Sự kiện thời tiết đang xảy ra|thời tiết|date=tháng 2 năm 2024}}

Tham số đầu tiên là tùy chọn.

Ví dụ sửa

{{Sự kiện thời tiết đang xảy ra|lũ quét|date=tháng 2 năm 2024}}
  • sẽ hiển thị:

Xem thêm sửa