NHẮC NHỞ DỊCH THUẬT (lần cuối cùng)

Xin chào bạn Dịch thô III,

Bạn nhận được thư mời này với mục đích nhắc nhở bạn lần cuối cùng về vấn đề quan tâm đến các bài viết dịch thuật do bạn viết. Cụ thể là một (hoặc nhiều) bài viết trong số các bài viết của bạn đã bị đưa ra hội đồng hỗ trợ kiểm tra bài viết dịch thuật. Đây là lần nhắc nhở cuối cùng trong tiến trình ba lần nhắc nhở có thể dẫn đến tạm thời khóa tài khoản của bạn và hủy kết quả thi viết bài (nếu có) vì dịch thuật chất lượng kém. Sau lần nhắc nhở này, bài viết của bạn có chất lượng dịch kém, tài khoản sẽ bị khóa mà không cần báo trước và kết quả thi (nếu có) trong tháng cũng sẽ bị hủy.

  • Phiền bạn sửa bài viết được gửi đến bạn vào trang nháp ở phía dưới thư này, nếu không nó sẽ bị xóa sau 03 (ba) ngày.
  • Sau khi sửa đổi, bạn cần copy toàn bộ nội dung và tạo lại bài mới để các thành viên hội đồng có thể kiểm tra lại chất lượng bản dịch.
  • Chân thành cảm ơn bạn đã đọc thư này. Mong nhận được sự thông hiểu và hợp tác từ bạn.
  • Lưu ý: Bạn có thể yêu cầu bất kỳ Điều phối viên hoặc Bảo quản viên nào để lấy lại các bản nháp của bạn để chỉnh sửa sau khi nháp bị xóa theo thời hạn quy định trên.

Thay mặt Hội đồng Hỗ trợ Kiểm tra Dịch thuật.

Các bài viết này được trả về nháp, với tựa nháp là Thành viên:Dịch thô III/Nháp-Tên bài:Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Xem thêm

Các bản mẫu thuộc Hội đồng đánh giá dịch thuật
Bài viết Cảnh cáo dịch thuật
{{Chờ xóa (dịch máy)}} {{Dịch thô I}}
{{BDTKBDVTN}} {{Dịch thô II}}
{{BDTKBDVTNDS}} {{Dịch thô III}}