Mở trình đơn chính
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để thông báo cho biết bài này đang bị biểu quyết đề nghị xóa tại Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật. Chỉ đặt bản mẫu này khi bài viết đang được đưa ra biểu quyết. Bài viết đặt bản mẫu này sẽ thêm bài vào Thể loại:Chờ xóa (dịch máy).

Xin chú ý: nếu bài viết đã biểu quyết xong với quyết định xóa chuyển vào trang nháp, sau khi chuyển vào trang nháp, phải thay thế bản mẫu này thành {{BDTKBDVTN}} để đưa bài viết vào Thể loại:Bài đưa vào trang nháp theo biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật để sau này các thành viên khác có thể cập nhật, đưa bài quay trở lại.

Cách sử dụngSửa đổi

Để sử dụng, chèn mã này vào trên đầu bài viết:

{{Chờ xóa (dịch máy)}}

Nếu bài được biểu quyết chung với các bài viết khác trong cùng một đề mục biểu quyết thì chèn:

{{Chờ xóa (dịch máy)|Nhập đề mục phần biểu quyết tại đây}}

Trong đó thay Nhập đề mục phần biểu quyết tại đây thành tên đề mục biểu quyết trong trang Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật.