Bản mẫu:Chờ xóa (dịch máy)

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để thông báo cho biết bài này đang bị biểu quyết đề nghị xóa tại Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật. Chỉ đặt bản mẫu này khi bài viết đang được đưa ra biểu quyết. Bài viết đặt bản mẫu này sẽ thêm bài vào Thể loại:Chờ xóa (dịch máy).

Xin chú ý

Cách sử dụng

Để sử dụng, chèn mã này vào trên đầu bài viết:

{{Chờ xóa (dịch máy)}}

Nếu bài được biểu quyết chung với các bài viết khác trong cùng một đề mục biểu quyết thì chèn:

{{Chờ xóa (dịch máy)|Nhập đề mục phần biểu quyết tại đây}}

Trong đó thay Nhập đề mục phần biểu quyết tại đây thành tên đề mục biểu quyết trong trang Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật.

Xem thêm

Các bản mẫu thuộc Hội đồng đánh giá dịch thuật
Bài viết Cảnh cáo dịch thuật
{{Chờ xóa (dịch máy)}} {{Dịch thô I}}
{{BDTKBDVTN}} {{Dịch thô II}}
{{BDTKBDVTNDS}} {{Dịch thô III}}