Thể loại:Bài đưa vào trang nháp theo biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật

Thể loại này chứa các bài viết đã bị xóa chuyển vào trang nháp theo Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật, để đặt bài vào thể loại này hãy dùng {{BDTKBDVTN}}. Đối với các bài viết dịch thuật kém ở trang nháp quá 3 ngày, các bài này sẽ nằm trong Thể loại:Bài đưa vào trang nháp theo biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật quá 3 ngày

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.