Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này được dùng để tạo ra một danh sách tập phim ở các bài viết con để nhúng vào một bài chính.

{{Japanese episode list/sublist|Tên bài chính
|EpisodeNumber =
|VietnameseTitle =
|RomajiTitle =
|KanjiTitle =
|OrignalAirDate =
|FirstVietAirDate =
|ShortSummary =
}}

Khi hoàn thành danh sách tập phim ở bài con, hãy dùng bản mẫu bên dưới nhúng vào bài chính

{{:Chính|Tên bài viết con}}
{{:Tên bài viết con}}

Thì ở bài viết chính sẽ hiển thị một danh sách tập phim có hai màu xám xanh và màu trắng đen xen giữa các dòng và phần tóm tắt nội dung tập tin sẽ được lược bỏ.