Bản mẫu:Ngày giờ/testcases

Module:Time | Module:Time/sandbox

12:05, 2 Tháng 11 năm 2018 MDT [refresh]

12:05, Tháng 11 2, 2018 MDT [refresh]

change to Hawaii–Aleutian abbreviationSửa đổi

Hawaii HST during standard time
{{time|HST|_TEST_TIME_=2020-12-05T18:05:00}}
08:05, 5 Tháng 12 năm 2020 HAST [refresh]
08:05, Tháng 12 5, 2020 HAST [refresh]
Mã mở rộng
08:05, 5 Tháng 12 năm 2020 [[Hawaii–Aleutian Time Zone|HAST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
08:05, Tháng 12 5, 2020 [[Hawaii–Aleutian Time Zone|HAST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
Hawaii HST during daylight
{{time|HST|_TEST_TIME_=2020-06-05T18:05:00}}}
09:05, 5 Tháng 6 năm 2020 HADT [refresh]
09:05, Tháng 6 5, 2020 HADT [refresh]
Mã mở rộng
09:05, 5 Tháng 6 năm 2020 [[Hawaii–Aleutian Time Zone|HADT]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
09:05, Tháng 6 5, 2020 [[Hawaii–Aleutian Time Zone|HADT]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
Hawaii HDT during standard time
{{time|HDT|_TEST_TIME_=2020-12-05T18:05:00}}
08:05, 5 Tháng 12 năm 2020 HAST [refresh]
08:05, Tháng 12 5, 2020 HAST [refresh]
Mã mở rộng
08:05, 5 Tháng 12 năm 2020 [[Hawaii–Aleutian Time Zone|HAST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
08:05, Tháng 12 5, 2020 [[Hawaii–Aleutian Time Zone|HAST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
Hawaii HDT during daylight
{{time|HDT|_TEST_TIME_=2020-06-05T18:05:00}}
09:05, 5 Tháng 6 năm 2020 HADT [refresh]
09:05, Tháng 6 5, 2020 HADT [refresh]
Mã mở rộng
09:05, 5 Tháng 6 năm 2020 [[Hawaii–Aleutian Time Zone|HADT]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
09:05, Tháng 6 5, 2020 [[Hawaii–Aleutian Time Zone|HADT]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
Hawaii HAST during standard time
{{time|HAST|_TEST_TIME_=2020-12-05T18:05:00}}
08:05, 5 Tháng 12 năm 2020 HAST [refresh]
08:05, Tháng 12 5, 2020 HAST [refresh]
Mã mở rộng
08:05, 5 Tháng 12 năm 2020 [[Hawaii–Aleutian Time Zone|HAST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
08:05, Tháng 12 5, 2020 [[Hawaii–Aleutian Time Zone|HAST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
Hawaii HAST during daylight
{{time|HAST|_TEST_TIME_=2020-06-05T18:05:00}}
09:05, 5 Tháng 6 năm 2020 HADT [refresh]
09:05, Tháng 6 5, 2020 HADT [refresh]
Mã mở rộng
09:05, 5 Tháng 6 năm 2020 [[Hawaii–Aleutian Time Zone|HADT]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
09:05, Tháng 6 5, 2020 [[Hawaii–Aleutian Time Zone|HADT]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
Hawaii HADT during standard time
{{time|HADT|_TEST_TIME_=2020-12-05T18:05:00}}
{{time}} – không rõ múi giờ hadt (trợ giúp)
{{time}} – không rõ múi giờ hadt (trợ giúp)
Mã mở rộng
<span style="font-size:100%" class="error">{{time}} – không rõ múi giờ hadt ([[Bản_mẫu:Ngày_giờ|trợ giúp]])</span>
<span style="font-size:100%" class="error">{{time}} – không rõ múi giờ hadt ([[Bản_mẫu:Ngày_giờ|trợ giúp]])</span>
Hawaii HADT during daylight
{{time|HADT|_TEST_TIME_=2020-06-05T18:05:00}}
{{time}} – không rõ múi giờ hadt (trợ giúp)
{{time}} – không rõ múi giờ hadt (trợ giúp)
Mã mở rộng
<span style="font-size:100%" class="error">{{time}} – không rõ múi giờ hadt ([[Bản_mẫu:Ngày_giờ|trợ giúp]])</span>
<span style="font-size:100%" class="error">{{time}} – không rõ múi giờ hadt ([[Bản_mẫu:Ngày_giờ|trợ giúp]])</span>

custom date formatSửa đổi

df-cust
{{time|df-cust=U|mst}}
16:43, 2 Tháng 12 năm 2022 MST [refresh]
1669999387 MST [refresh]
Mã mở rộng
16:43, 2 Tháng 12 năm 2022 [[Mountain Time Zone|MST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
1669999387 [[Mountain Time Zone|MST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
df-cust-a
{{time|df-cust-a=g:i "ᴀᴍ", j F Y|mst}}
{{time}} – bị thiếu cả hai |df-cust-a= và |df-cust-p (trợ giúp)
{{time}} – bị thiếu cả hai |df-cust-a= và |df-cust-p (trợ giúp)
Mã mở rộng
<span style="font-size:100%" class="error">{{time}} – bị thiếu cả hai &#124;df-cust-a= và &#124;df-cust-p ([[Bản_mẫu:Ngày_giờ|trợ giúp]])</span>
<span style="font-size:100%" class="error">{{time}} – bị thiếu cả hai &#124;df-cust-a= và &#124;df-cust-p ([[Bản_mẫu:Ngày_giờ|trợ giúp]])</span>
df-cust-p
{{time|df-cust=g:i "p. m.", j F Y|mst}}
{{time}} – bị thiếu cả hai |df-cust-a= và |df-cust-p (trợ giúp)
{{time}} – bị thiếu cả hai |df-cust-a= và |df-cust-p (trợ giúp)
Mã mở rộng
<span style="font-size:100%" class="error">{{time}} – bị thiếu cả hai &#124;df-cust-a= và &#124;df-cust-p ([[Bản_mẫu:Ngày_giờ|trợ giúp]])</span>
<span style="font-size:100%" class="error">{{time}} – bị thiếu cả hai &#124;df-cust-a= và &#124;df-cust-p ([[Bản_mẫu:Ngày_giờ|trợ giúp]])</span>
df-cust-p and df-cust-p;
{{time|df-cust=g:i "p. m.", j F Y|df-cust-a=g:i "ᴀᴍ", j F Y|_TEST_TIME_=2018-11-02T07:05:00}}
07:05, 2 Tháng 11 năm 2018 UTC [refresh]
7:05 ᴀᴍ, 2 Tháng 11 2018 UTC [refresh]
Mã mở rộng
07:05, 2 Tháng 11 năm 2018 [[Coordinated Universal Time|UTC]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
7:05 ᴀᴍ, 2 Tháng 11 2018 [[Coordinated Universal Time|UTC]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
df-cust-p and df-cust-p;
{{time|df-cust-p=g:i "p. m.", j F Y|df-cust-a=g:i "ᴀᴍ", j F Y|_TEST_TIME_=2018-11-02T13:05:00}}
13:05, 2 Tháng 11 năm 2018 UTC [refresh]
1:05 p. m., 2 Tháng 11 2018 UTC [refresh]
Mã mở rộng
13:05, 2 Tháng 11 năm 2018 [[Coordinated Universal Time|UTC]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
1:05 p. m., 2 Tháng 11 2018 [[Coordinated Universal Time|UTC]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>

langSửa đổi

Spanish
{{time|lang=es|mst}}
16:43, 2 diciembre năm 2022 MST [refresh]
16:43, diciembre 2, 2022 MST [refresh]
Mã mở rộng
<bdi lang="es">16:43, 2 diciembre năm 2022</bdi> [[Mountain Time Zone|MST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
<bdi lang="es">16:43, diciembre 2, 2022</bdi> [[Mountain Time Zone|MST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
Russian
{{time|lang=ru|mst}}
16:43, 2 декабрь năm 2022 MST [refresh]
16:43, декабрь 2, 2022 MST [refresh]
Mã mở rộng
<bdi lang="ru">16:43, 2 декабрь năm 2022</bdi> [[Mountain Time Zone|MST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
<bdi lang="ru">16:43, декабрь 2, 2022</bdi> [[Mountain Time Zone|MST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
Hebrew
{{time|lang=he|mst}}
16:43, 2 דצמבר năm 2022 MST [refresh]
16:43, דצמבר 2, 2022 MST [refresh]
Mã mở rộng
<bdi lang="he">16:43, 2 דצמבר năm 2022</bdi> [[Mountain Time Zone|MST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
<bdi lang="he">16:43, דצמבר 2, 2022</bdi> [[Mountain Time Zone|MST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
Hebrew
{{time|lang=vi|mst}}
16:43, 2 Tháng 12 năm 2022 MST [refresh]
16:43, Tháng 12 2, 2022 MST [refresh]
Mã mở rộng
<bdi lang="vi">16:43, 2 Tháng 12 năm 2022</bdi> [[Mountain Time Zone|MST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>
<bdi lang="vi">16:43, Tháng 12 2, 2022</bdi> [[Mountain Time Zone|MST]] <span class="plainlinks" style="font-size:85%;">[[//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ng%C3%A0y_gi%E1%BB%9D/testcases&action=purge refresh]]</span>


Standard TimezoneSửa đổi

No DSTSửa đổi

|dst=no and EST
{{Ngày giờ|EST|dst=no}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:43, 2 Tháng 12 năm 2022 EST [refresh] 18:43, Tháng 12 2, 2022 EST [refresh]
|dst=false and EST
{{Ngày giờ|EST|dst=false}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:43, 2 Tháng 12 năm 2022 EST [refresh] 18:43, Tháng 12 2, 2022 EST [refresh]
|dst=0 and EST
{{Ngày giờ|EST|dst=0}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:43, 2 Tháng 12 năm 2022 EST [refresh] 18:43, Tháng 12 2, 2022 EST [refresh]
|dst=no, EST, and |df=dmy
{{Ngày giờ|EST|df=dmy|dst=no}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:43, 2 Tháng 12 năm 2022 EST [refresh] 18:43, 2 Tháng 12, 2022 EST [refresh]

Always DSTSửa đổi

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|EST|dst=always}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
19:43, 2 Tháng 12 năm 2022 EDT [refresh] 19:43, Tháng 12 2, 2022 EDT [refresh]

Auto DSTSửa đổi

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|EST|test_time=2020-06-05}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:43, 2 Tháng 12 năm 2022 EST [refresh] 18:43, Tháng 12 2, 2022 EST [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|EST|test_time=2020-01-05}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:43, 2 Tháng 12 năm 2022 EST [refresh] 18:43, Tháng 12 2, 2022 EST [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|EST}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:43, 2 Tháng 12 năm 2022 EST [refresh] 18:43, Tháng 12 2, 2022 EST [refresh]

Other timezones (aliases)Sửa đổi

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|EDT}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:43, 2 Tháng 12 năm 2022 EST [refresh] 18:43, Tháng 12 2, 2022 EST [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|ET}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:43, 2 Tháng 12 năm 2022 EST [refresh] 18:43, Tháng 12 2, 2022 EST [refresh]

UTC offsetsSửa đổi

HourSửa đổi

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|utc+05:00}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
04:43, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:00 [refresh] 2022-12-03T04:43 UTC+05:00 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|+5}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
04:43, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:00 [refresh] 2022-12-03T04:43 UTC+05:00 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|5}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
04:43, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:00 [refresh] 2022-12-03T04:43 UTC+05:00 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|-5}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:43, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC−05:00 [refresh] 2022-12-02T18:43 UTC−05:00 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|+05}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
04:43, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:00 [refresh] 2022-12-03T04:43 UTC+05:00 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|05}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
04:43, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:00 [refresh] 2022-12-03T04:43 UTC+05:00 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|-05}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:43, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC−05:00 [refresh] 2022-12-02T18:43 UTC−05:00 [refresh]

Hour and symbol at endSửa đổi

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|-05.}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:43, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC−05:00 [refresh] 2022-12-02T18:43 UTC−05:00 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|+05:}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
04:43, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:00 [refresh] 2022-12-03T04:43 UTC+05:00 [refresh]

Hour and minuteSửa đổi

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|+05:30}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:13, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:30 [refresh] 2022-12-03T05:13 UTC+05:30 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|5:30}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:13, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:30 [refresh] 2022-12-03T05:13 UTC+05:30 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|-5:30}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:13, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC−05:30 [refresh] 2022-12-02T18:13 UTC−05:30 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|-5:31}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:12, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC−05:31 [refresh] 2022-12-02T18:12 UTC−05:31 [refresh]

Hour and decimalSửa đổi

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|5.5}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:13, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:30 [refresh] 2022-12-03T05:13 UTC+05:30 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|+05.5}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:13, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:30 [refresh] 2022-12-03T05:13 UTC+05:30 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|-05.5}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:13, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC−05:30 [refresh] 2022-12-02T18:13 UTC−05:30 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|+5.25}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
04:58, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:15 [refresh] 2022-12-03T04:58 UTC+05:15 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|05.25}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
04:58, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:15 [refresh] 2022-12-03T04:58 UTC+05:15 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|−5.75}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
17:58, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC−05:45 [refresh] 2022-12-02T17:58 UTC−05:45 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|05.75}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|05.75|hide-refresh=yes}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 2022-12-03T05:28 UTC+05:45

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|05.75|hide-tz=yes}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 [refresh] 2022-12-03T05:28 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|05.75|unlink-tz=yes}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|−5.2}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:31, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC−05:12 [refresh] 2022-12-02T18:31 UTC−05:12 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|05.2}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
04:55, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:12 [refresh] 2022-12-03T04:55 UTC+05:12 [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|05.222}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
{{time}} – không rõ múi giờ 05.222 (trợ giúp) {{time}} – không rõ múi giờ 05.222 (trợ giúp)

Day of the weekSửa đổi

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|df=dow}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
23:43, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC [refresh] Thứ sáu UTC [refresh]

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|EST|df=dow}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
18:43, 2 Tháng 12 năm 2022 EST [refresh] Thứ sáu EST [refresh]

Hour or minuteSửa đổi

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|df=H12}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
{{time}} – định dạng ngày h12 không hợp lệ (trợ giúp) {{time}} – định dạng ngày h12 không hợp lệ (trợ giúp)

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|EST|df=H24}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
{{time}} – định dạng ngày h24 không hợp lệ (trợ giúp) {{time}} – định dạng ngày h24 không hợp lệ (trợ giúp)

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|EST|df=min}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
{{time}} – định dạng ngày min không hợp lệ (trợ giúp) {{time}} – định dạng ngày min không hợp lệ (trợ giúp)

Is DST active?Sửa đổi

Lỗi kịch bản: Hàm “dst” không tồn tại.


Lỗi kịch bản: Hàm “dst” không tồn tại.


Lỗi kịch bản: Hàm “dst” không tồn tại.


Lỗi kịch bản: Hàm “dst” không tồn tại.


Lỗi kịch bản: Hàm “dst” không tồn tại.


Error causing inputsSửa đổi

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|bob}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
{{time}} – không rõ múi giờ bob (trợ giúp) {{time}} – không rõ múi giờ bob (trợ giúp)

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|CST|Realtime;)}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
{{time}} – định dạng ngày realtime;) không hợp lệ (trợ giúp) {{time}} – định dạng ngày realtime;) không hợp lệ (trợ giúp)

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|111.25}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
{{time}} – không rõ múi giờ 111.25 (trợ giúp) {{time}} – không rõ múi giờ 111.25 (trợ giúp)

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|±1}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
{{time}} – sử dụng ± không hợp lệ (trợ giúp) {{time}} – sử dụng ± không hợp lệ (trợ giúp)

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|WAD|dmy}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
{{time}} – không rõ múi giờ wad (trợ giúp) {{time}} – không rõ múi giờ wad (trợ giúp)

{{Ngày giờ}}
{{Ngày giờ|1|1}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
{{time}} – định dạng ngày 1 không hợp lệ (trợ giúp) {{time}} – định dạng ngày 1 không hợp lệ (trợ giúp)

Parameter hide-refreshSửa đổi

yes
{{Ngày giờ|hide-refresh=yes}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
23:43, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC 23:43, 2 Tháng 12, 2022 UTC
true
{{Ngày giờ|hide-refresh=true}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
23:43, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC 23:43, 2 Tháng 12, 2022 UTC

no
{{Ngày giờ|hide-refresh=no}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
23:43, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC [refresh] 23:43, 2 Tháng 12, 2022 UTC [refresh]
false
{{Ngày giờ|hide-refresh=false}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
23:43, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC [refresh] 23:43, 2 Tháng 12, 2022 UTC [refresh]
0
{{Ngày giờ|hide-refresh=0}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
23:43, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC [refresh] 23:43, 2 Tháng 12, 2022 UTC [refresh]
<empty>
{{Ngày giờ|hide-refresh=}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
23:43, 2 Tháng 12 năm 2022 UTC [refresh] 23:43, 2 Tháng 12, 2022 UTC [refresh]

Parameter unlink-tzSửa đổi

yes
{{Ngày giờ|05.75|unlink-tz=yes}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]
true
{{Ngày giờ|05.75|unlink-tz=true}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]

no
{{Ngày giờ|05.75|unlink-tz=no}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]
false
{{Ngày giờ|05.75|unlink-tz=false}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]
0
{{Ngày giờ|05.75|unlink-tz=0}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]
<empty>
{{Ngày giờ|05.75|unlink-tz=}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]

Parameter hide-tzSửa đổi

yes
{{Ngày giờ|05.75|hide-tz=yes}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 [refresh] 2022-12-03T05:28 [refresh]
true
{{Ngày giờ|05.75|hide-tz=true}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 [refresh] 2022-12-03T05:28 [refresh]

no
{{Ngày giờ|05.75|hide-tz=no}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]
false
{{Ngày giờ|05.75|hide-tz=false}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]
0
{{Ngày giờ|05.75|hide-tz=0}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]
<empty>
{{Ngày giờ|05.75|hide-tz=}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]

Parameter dateonlySửa đổi

yes
{{Ngày giờ|05.75|dateonly=yes}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03 UTC+05:45 [refresh]
true
{{Ngày giờ|05.75|dateonly=true}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03 UTC+05:45 [refresh]

no
{{Ngày giờ|05.75|dateonly=no}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]
false
{{Ngày giờ|05.75|dateonly=false}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]
0
{{Ngày giờ|05.75|dateonly=0}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]
<empty>
{{Ngày giờ|05.75|dateonly=}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]

Parameter timeonlySửa đổi

yes
{{Ngày giờ|05.75|timeonly=yes}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 05:28 UTC+05:45 [refresh]
true
{{Ngày giờ|05.75|timeonly=true}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 05:28 UTC+05:45 [refresh]

no
{{Ngày giờ|05.75|timeonly=no}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]
false
{{Ngày giờ|05.75|timeonly=false}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]
0
{{Ngày giờ|05.75|timeonly=0}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]
<empty>
{{Ngày giờ|05.75|timeonly=}}
So sánh hai bên
{{Ngày giờ}}{{Ngày giờ/sandbox}}
05:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC+05:45 [refresh] 2022-12-03T05:28 UTC+05:45 [refresh]