Bản mẫu:PVCC-biểu trưng chữ

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này sẽ xếp tập tin vào Thể loại:Hình không phù hợp để giữ bản quyền.

Cách sử dụng

sửa

Dùng các bản mẫu sau để gắn thẻ cho những hình không đủ tiêu chuẩn để giữ bản quyền:

Những hình được gắn một trong các thẻ trên sẽ được xếp vào Thể loại:Bản mẫu thẻ quyền hình ảnh.

Xem thêm

sửa

Đọc thêm

sửa