Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
(kph): Virus  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Life [Taxonomy; sửa]
Cấp: unranked_domain (hiển thị là (kph))
Liên kết: Virus
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: yes
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên: