Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Bảo quản viên giao diện

Người dùng này là một bảo quản viên giao diện của Wikipedia tiếng Việt(xác minh)
Tài liệu bản mẫu[tạo]