Bản mẫu:Thượng tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc/2020