Bản mẫu:Thiếu hộp thông tin

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa

Bạn có thể sử dụng bản mẫu này bằng cách đặt nó trên trang thảo luận của bài viết bằng cách sử dụng mã sau:

  • Sử dụng thông thường trên trang thảo luận:
{{Thiếu hộp thông tin|date=tháng 7 năm 2024}}
  • Nếu chỉ một phần của bài viết yêu cầu hộp thông tin, hãy sử dụng mã sau trên trang thảo luận:
Lưu ý: Vui lòng sử dụng tên phần đã có trong bài viết bằng cách sao chép nó từ Mục lục.
{{Thiếu hộp thông tin|section=<name>|date=tháng 7 năm 2024}}

Bản mẫu này sẽ tự động thêm trang thảo luận của bài viết vào Thể loại:Bài viết Wikipedia có yêu cầu hộp thông tin.