Cách dùng

sửa

Chỉ nên nhúng tiêu bản này vào các bài chủ đề toán học lớn. Hầu hết chúng đã dùng tiêu bản này rồi nên có khả năng cao là bạn không cần dùng tiêu bản này nữa.

Nội dung hiện ra trong bài

sửa
Các chủ đề chính trong toán học
Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng |
Toán học giải trí | Toán học tô pô | Xác suất thống kê