Bầu cử liên bang Úc năm 2004

Cuộc Bầu cử Liên bang Úc năm 2004 được tổ chức vào ngày 9 tháng 10 năm 2004. John Howard lãnh tụ Đảng Tự do Úc thắng cử và giữ chức vụ Thủ tướng Úc lần thứ 4, đánh bại đảng đối lập là Đảng Lao động Úc do Mark Latham lãnh đạo.

Kết quảSửa đổi

Hạ viện — Cử tri 94.85% — Phiếu không hợp lệ 5.18%
  Party Phiếu % Thế thắng Ghế thắng Thay đổi
  Đảng Tự do Úc 4.781.313 40,81 +3.42 75 +6
  Đảng Lao động Úc 4.409.117 37.64 -0.20 60 -5
  Đảng Xanh Úc 841.734 7.19 +2.23 0 0
  Đảng Quốc gia Úc 690.275 5.89 +0.28 12 -1
  Đảng Gia đình 235.315 2.01 * 0 0
  Đảng Dân chủ Úc 144.832 1.24 -4.17 0 0
  Đảng Một Quốc gia 139.956 1.19 -3.15 0 0
  Đại biểu Độc lập 292.036 2.49 -0.41 3 0
  Những đảng khác 180.554 1.54 -0.01 0 0
  Tổng số 11.715.132     150
  Liên đảng Úc Thắng cử 52.74 +1,79 87 +5
  Đảng Lao động Úc   47,26 -1.79 60 -5

Độc lập: Peter Andren, Tony Windsor, Bob Katter

Thượng viện — Cử tri 94.82% — Phiếu không hợp lệ 3.75%
  Party Phiếu % Thế thắng Chiếm ghế mới Giữ ghể cũ
  Đảng Lao động Úc 4.186.715 35.02 +0.70 16 28
  Liên đảng Úc 3.074.952 25.72 +1.85 6  
  Đảng Tự do Úc 2.109.978 17.65 +1,96 13 33
  Đảng Xanh Úc 916.431 7.67 +2.73 2 4
  Đảng Dân chủ Úc 250.373 2.09 -5.16 0 4
  Đảng Gia đình 210.567 1.76 * 1 1
  Đảng Một Quốc gia 206.455 1.73 -3.81 0 0
  Đảng Quốc gia Úc 163.261 1.37 -0.55 1 5
  Đảng Nông thôn Tự do Úc 41.923 0,35 +0.00 1 1
  Những đảng khác 792.994 6.63 +0.52 0 0
  Tổng số 11.953.649     40 76

Tham khảoSửa đổi